ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی متفکر آزاد، سید جمال الدین محسنی زنوزی، امید محمدقلی پور تپه، (1395). بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران، نشریه اقتصاد پولی، مالی، 23(12)، 1. magiran.com/p1649431
Mohammadali Motafakker Azad, Seyyed Jamaladdin Mohseni Zonouzi, Omid Mohammadgholi Pour Tappeh, (2017). Exploring the Effects of Monetary and Fiscal Policies on Value Added of Service Sector in Iran's Economy, Monetary And Financial Economics, 23(12), 1. magiran.com/p1649431
محمدعلی متفکر آزاد، سید جمال الدین محسنی زنوزی، امید محمدقلی پور تپه، بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران. نشریه اقتصاد پولی، مالی، 1395؛ 23(12): 1. magiran.com/p1649431
Mohammadali Motafakker Azad, Seyyed Jamaladdin Mohseni Zonouzi, Omid Mohammadgholi Pour Tappeh, Exploring the Effects of Monetary and Fiscal Policies on Value Added of Service Sector in Iran's Economy, Monetary And Financial Economics, 2017; 23(12): 1. magiran.com/p1649431
محمدعلی متفکر آزاد، سید جمال الدین محسنی زنوزی، امید محمدقلی پور تپه، "بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران"، نشریه اقتصاد پولی، مالی 23، شماره 12 (1395): 1. magiran.com/p1649431
Mohammadali Motafakker Azad, Seyyed Jamaladdin Mohseni Zonouzi, Omid Mohammadgholi Pour Tappeh, "Exploring the Effects of Monetary and Fiscal Policies on Value Added of Service Sector in Iran's Economy", Monetary And Financial Economics 23, no.12 (2017): 1. magiran.com/p1649431
محمدعلی متفکر آزاد، سید جمال الدین محسنی زنوزی، امید محمدقلی پور تپه، (1395). 'بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران'، نشریه اقتصاد پولی، مالی، 23(12)، صص.1. magiran.com/p1649431
Mohammadali Motafakker Azad, Seyyed Jamaladdin Mohseni Zonouzi, Omid Mohammadgholi Pour Tappeh, (2017). 'Exploring the Effects of Monetary and Fiscal Policies on Value Added of Service Sector in Iran's Economy', Monetary And Financial Economics, 23(12), pp.1. magiran.com/p1649431
محمدعلی متفکر آزاد؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ امید محمدقلی پور تپه. "بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران". نشریه اقتصاد پولی، مالی، 23 ،12 ، 1395، 1. magiran.com/p1649431
Mohammadali Motafakker Azad; Seyyed Jamaladdin Mohseni Zonouzi; Omid Mohammadgholi Pour Tappeh. "Exploring the Effects of Monetary and Fiscal Policies on Value Added of Service Sector in Iran's Economy", Monetary And Financial Economics, 23, 12, 2017, 1. magiran.com/p1649431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال