ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سبحان حیاتی، محمد معانی جو، ابراهیم طالع فاضل، حسن محسنی، (1395). بررسی ارتباط دگرسانی دولومیتی شدن و رخداد کانه زایی در کانسار اپی ژنتیک آهنگران (جنوب خاور ملایر): شواهد کانی شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی ها، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 4(7)، 1-17. magiran.com/p1649849
S. Hayati, M. Maanijou, E. Tale Fazel, H. Mohseni, (2016). Relationship between dolomitization alteration and mineralization in Ahangaran epigenetic deposit (southeast of Malayer): mineralogy, geochemistry and mineral chemistry evidences, Applied Sedimentology, 4(7), 1-17. magiran.com/p1649849
سبحان حیاتی، محمد معانی جو، ابراهیم طالع فاضل، حسن محسنی، بررسی ارتباط دگرسانی دولومیتی شدن و رخداد کانه زایی در کانسار اپی ژنتیک آهنگران (جنوب خاور ملایر): شواهد کانی شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی ها. دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 1395؛ 4(7): 1-17. magiran.com/p1649849
S. Hayati, M. Maanijou, E. Tale Fazel, H. Mohseni, Relationship between dolomitization alteration and mineralization in Ahangaran epigenetic deposit (southeast of Malayer): mineralogy, geochemistry and mineral chemistry evidences, Applied Sedimentology, 2016; 4(7): 1-17. magiran.com/p1649849
سبحان حیاتی، محمد معانی جو، ابراهیم طالع فاضل، حسن محسنی، "بررسی ارتباط دگرسانی دولومیتی شدن و رخداد کانه زایی در کانسار اپی ژنتیک آهنگران (جنوب خاور ملایر): شواهد کانی شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی ها"، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 4، شماره 7 (1395): 1-17. magiran.com/p1649849
S. Hayati, M. Maanijou, E. Tale Fazel, H. Mohseni, "Relationship between dolomitization alteration and mineralization in Ahangaran epigenetic deposit (southeast of Malayer): mineralogy, geochemistry and mineral chemistry evidences", Applied Sedimentology 4, no.7 (2016): 1-17. magiran.com/p1649849
سبحان حیاتی، محمد معانی جو، ابراهیم طالع فاضل، حسن محسنی، (1395). 'بررسی ارتباط دگرسانی دولومیتی شدن و رخداد کانه زایی در کانسار اپی ژنتیک آهنگران (جنوب خاور ملایر): شواهد کانی شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی ها'، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 4(7)، صص.1-17. magiran.com/p1649849
S. Hayati, M. Maanijou, E. Tale Fazel, H. Mohseni, (2016). 'Relationship between dolomitization alteration and mineralization in Ahangaran epigenetic deposit (southeast of Malayer): mineralogy, geochemistry and mineral chemistry evidences', Applied Sedimentology, 4(7), pp.1-17. magiran.com/p1649849
سبحان حیاتی؛ محمد معانی جو؛ ابراهیم طالع فاضل؛ حسن محسنی. "بررسی ارتباط دگرسانی دولومیتی شدن و رخداد کانه زایی در کانسار اپی ژنتیک آهنگران (جنوب خاور ملایر): شواهد کانی شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی ها". دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 4 ،7 ، 1395، 1-17. magiran.com/p1649849
S. Hayati; M. Maanijou; E. Tale Fazel; H. Mohseni. "Relationship between dolomitization alteration and mineralization in Ahangaran epigenetic deposit (southeast of Malayer): mineralogy, geochemistry and mineral chemistry evidences", Applied Sedimentology, 4, 7, 2016, 1-17. magiran.com/p1649849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال