ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره عباسی، شعله امیری، هوشنگ طالبی، (1395). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای (MCBT) بر کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان 6 و 7 ساله، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 13، 51-64. magiran.com/p1650331
Zohre Abbasi, Shole Amiri, Hooshang Talebi, (2016). Efficacy of Modular Cognitive Behavior Therapy(MCBT) on Reduction of Symptoms Separation Anxiety in 6-7 Year-Old Children, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 13, 51-64. magiran.com/p1650331
زهره عباسی، شعله امیری، هوشنگ طالبی، اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای (MCBT) بر کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان 6 و 7 ساله. نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 1395؛ 13: 51-64. magiran.com/p1650331
Zohre Abbasi, Shole Amiri, Hooshang Talebi, Efficacy of Modular Cognitive Behavior Therapy(MCBT) on Reduction of Symptoms Separation Anxiety in 6-7 Year-Old Children, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 2016; 13: 51-64. magiran.com/p1650331
زهره عباسی، شعله امیری، هوشنگ طالبی، "اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای (MCBT) بر کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان 6 و 7 ساله"، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ،13 (1395): 51-64. magiran.com/p1650331
Zohre Abbasi, Shole Amiri, Hooshang Talebi, "Efficacy of Modular Cognitive Behavior Therapy(MCBT) on Reduction of Symptoms Separation Anxiety in 6-7 Year-Old Children", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality no. 13 (2016): 51-64. magiran.com/p1650331
زهره عباسی، شعله امیری، هوشنگ طالبی، (1395). 'اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای (MCBT) بر کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان 6 و 7 ساله'، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 13، صص.51-64. magiran.com/p1650331
Zohre Abbasi, Shole Amiri, Hooshang Talebi, (2016). 'Efficacy of Modular Cognitive Behavior Therapy(MCBT) on Reduction of Symptoms Separation Anxiety in 6-7 Year-Old Children', Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 13, pp.51-64. magiran.com/p1650331
زهره عباسی؛ شعله امیری؛ هوشنگ طالبی. "اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای (MCBT) بر کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان 6 و 7 ساله". نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 13 ، 1395، 51-64. magiran.com/p1650331
Zohre Abbasi; Shole Amiri; Hooshang Talebi. "Efficacy of Modular Cognitive Behavior Therapy(MCBT) on Reduction of Symptoms Separation Anxiety in 6-7 Year-Old Children", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 13, 2016, 51-64. magiran.com/p1650331
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال