ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Yu Ching Cheng, Hung Chieh Chen, Chen Hao Wu, Yi Ying Wu, Ming His Sun, Wen Hsien Chen, Jyh Wen Chai, Clayton Chi Chang Chen, (2016). Magnetic Resonance Angiography in the Diagnosis of Cerebral Arteriovenous Malformation and Dural Arteriovenous Fistulas: Comparison of Time-Resolved Magnetic Resonance Angiography and Three Dimensional Time-of-Flight Magnetic Resonance Angiography, Iranian Journal of Radiology, 13(2), 7. magiran.com/p1650342
Yu Ching Cheng, Hung Chieh Chen, Chen Hao Wu, Yi Ying Wu, Ming His Sun, Wen Hsien Chen, Jyh Wen Chai, Clayton Chi Chang Chen, Magnetic Resonance Angiography in the Diagnosis of Cerebral Arteriovenous Malformation and Dural Arteriovenous Fistulas: Comparison of Time-Resolved Magnetic Resonance Angiography and Three Dimensional Time-of-Flight Magnetic Resonance Angiography, Iranian Journal of Radiology, 2016; 13(2): 7. magiran.com/p1650342
Yu Ching Cheng, Hung Chieh Chen, Chen Hao Wu, Yi Ying Wu, Ming His Sun, Wen Hsien Chen, Jyh Wen Chai, Clayton Chi Chang Chen, "Magnetic Resonance Angiography in the Diagnosis of Cerebral Arteriovenous Malformation and Dural Arteriovenous Fistulas: Comparison of Time-Resolved Magnetic Resonance Angiography and Three Dimensional Time-of-Flight Magnetic Resonance Angiography", Iranian Journal of Radiology 13, no.2 (2016): 7. magiran.com/p1650342
Yu Ching Cheng, Hung Chieh Chen, Chen Hao Wu, Yi Ying Wu, Ming His Sun, Wen Hsien Chen, Jyh Wen Chai, Clayton Chi Chang Chen, (2016). 'Magnetic Resonance Angiography in the Diagnosis of Cerebral Arteriovenous Malformation and Dural Arteriovenous Fistulas: Comparison of Time-Resolved Magnetic Resonance Angiography and Three Dimensional Time-of-Flight Magnetic Resonance Angiography', Iranian Journal of Radiology, 13(2), pp.7. magiran.com/p1650342
Yu Ching Cheng; Hung Chieh Chen; Chen Hao Wu; Yi Ying Wu; Ming His Sun; Wen Hsien Chen; Jyh Wen Chai; Clayton Chi Chang Chen. "Magnetic Resonance Angiography in the Diagnosis of Cerebral Arteriovenous Malformation and Dural Arteriovenous Fistulas: Comparison of Time-Resolved Magnetic Resonance Angiography and Three Dimensional Time-of-Flight Magnetic Resonance Angiography", Iranian Journal of Radiology, 13, 2, 2016, 7. magiran.com/p1650342
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال