ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Michele Scialpi , Luisa Pierotti, Sabrina Gravante, Alberto Rebonato, Irene Piscioli, Alfredo Dandrea, Raffaele Schiavone, Barbara Palumbo, (2016). Split-Bolus Multidetector-Row Computed Tomography Technique for Characterization of Focal Liver Lesions in Oncologic Patients, Iranian Journal of Radiology, 13(2), 1. magiran.com/p1650348
Michele Scialpi , Luisa Pierotti, Sabrina Gravante, Alberto Rebonato, Irene Piscioli, Alfredo Dandrea, Raffaele Schiavone, Barbara Palumbo, Split-Bolus Multidetector-Row Computed Tomography Technique for Characterization of Focal Liver Lesions in Oncologic Patients, Iranian Journal of Radiology, 2016; 13(2): 1. magiran.com/p1650348
Michele Scialpi , Luisa Pierotti, Sabrina Gravante, Alberto Rebonato, Irene Piscioli, Alfredo Dandrea, Raffaele Schiavone, Barbara Palumbo, "Split-Bolus Multidetector-Row Computed Tomography Technique for Characterization of Focal Liver Lesions in Oncologic Patients", Iranian Journal of Radiology 13, no.2 (2016): 1. magiran.com/p1650348
Michele Scialpi , Luisa Pierotti, Sabrina Gravante, Alberto Rebonato, Irene Piscioli, Alfredo Dandrea, Raffaele Schiavone, Barbara Palumbo, (2016). 'Split-Bolus Multidetector-Row Computed Tomography Technique for Characterization of Focal Liver Lesions in Oncologic Patients', Iranian Journal of Radiology, 13(2), pp.1. magiran.com/p1650348
Michele Scialpi ; Luisa Pierotti; Sabrina Gravante; Alberto Rebonato; Irene Piscioli; Alfredo Dandrea; Raffaele Schiavone; Barbara Palumbo. "Split-Bolus Multidetector-Row Computed Tomography Technique for Characterization of Focal Liver Lesions in Oncologic Patients", Iranian Journal of Radiology, 13, 2, 2016, 1. magiran.com/p1650348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال