ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام قاسمی، محمداسماعیل افضل پور، اصغر زربان، (1395). تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی سیرتوئین یک و کاتالاز در زنان دارای اضافه وزن، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 8(32)، 169. magiran.com/p1650354
Elham Ghasemi, Mohammad Esmaeil Afzalpour, Asghar Zarban, (2017). The Effects of 10 Weeks of High Intensity Interval Training and Green Tea Supplementation on Serum Levels of Sirtuin 1 and Catalase in Overweight Women, Sport Physiology, 8(32), 169. magiran.com/p1650354
الهام قاسمی، محمداسماعیل افضل پور، اصغر زربان، تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی سیرتوئین یک و کاتالاز در زنان دارای اضافه وزن. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 1395؛ 8(32): 169. magiran.com/p1650354
Elham Ghasemi, Mohammad Esmaeil Afzalpour, Asghar Zarban, The Effects of 10 Weeks of High Intensity Interval Training and Green Tea Supplementation on Serum Levels of Sirtuin 1 and Catalase in Overweight Women, Sport Physiology, 2017; 8(32): 169. magiran.com/p1650354
الهام قاسمی، محمداسماعیل افضل پور، اصغر زربان، "تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی سیرتوئین یک و کاتالاز در زنان دارای اضافه وزن"، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی 8، شماره 32 (1395): 169. magiran.com/p1650354
Elham Ghasemi, Mohammad Esmaeil Afzalpour, Asghar Zarban, "The Effects of 10 Weeks of High Intensity Interval Training and Green Tea Supplementation on Serum Levels of Sirtuin 1 and Catalase in Overweight Women", Sport Physiology 8, no.32 (2017): 169. magiran.com/p1650354
الهام قاسمی، محمداسماعیل افضل پور، اصغر زربان، (1395). 'تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی سیرتوئین یک و کاتالاز در زنان دارای اضافه وزن'، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 8(32)، صص.169. magiran.com/p1650354
Elham Ghasemi, Mohammad Esmaeil Afzalpour, Asghar Zarban, (2017). 'The Effects of 10 Weeks of High Intensity Interval Training and Green Tea Supplementation on Serum Levels of Sirtuin 1 and Catalase in Overweight Women', Sport Physiology, 8(32), pp.169. magiran.com/p1650354
الهام قاسمی؛ محمداسماعیل افضل پور؛ اصغر زربان. "تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی سیرتوئین یک و کاتالاز در زنان دارای اضافه وزن". فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 8 ،32 ، 1395، 169. magiran.com/p1650354
Elham Ghasemi; Mohammad Esmaeil Afzalpour; Asghar Zarban. "The Effects of 10 Weeks of High Intensity Interval Training and Green Tea Supplementation on Serum Levels of Sirtuin 1 and Catalase in Overweight Women", Sport Physiology, 8, 32, 2017, 169. magiran.com/p1650354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال