ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی نوروزی، محمد علی آموزگار، رضوان رحیمی، سید ابوالحسن شاهززاده فاضلی، غلامرضا بخشی خانیکی، (1395). جداسازی و شناسایی مقدماتی ریزجلبک‮ها و سیانوباکترهای بومی لاگون‮های نفتی جزیره خارک‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 5(20)، 33-41. magiran.com/p1651229
Mostafa Noroozi, Mohammad Ali Amozegar, Rezvan Rahimi, Seyed Abolhassan Shahzadeh Fazeli, Gholamreza Bakhshi Khaniki, (2017). The isolation and preliminary characterization of native cyanobacterial and microalgal strains from lagoons contaminated with petroleum oil in Khark Island, Biological Journal of Microorganism, 5(20), 33-41. magiran.com/p1651229
مصطفی نوروزی، محمد علی آموزگار، رضوان رحیمی، سید ابوالحسن شاهززاده فاضلی، غلامرضا بخشی خانیکی، جداسازی و شناسایی مقدماتی ریزجلبک‮ها و سیانوباکترهای بومی لاگون‮های نفتی جزیره خارک‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 1395؛ 5(20): 33-41. magiran.com/p1651229
Mostafa Noroozi, Mohammad Ali Amozegar, Rezvan Rahimi, Seyed Abolhassan Shahzadeh Fazeli, Gholamreza Bakhshi Khaniki, The isolation and preliminary characterization of native cyanobacterial and microalgal strains from lagoons contaminated with petroleum oil in Khark Island, Biological Journal of Microorganism, 2017; 5(20): 33-41. magiran.com/p1651229
مصطفی نوروزی، محمد علی آموزگار، رضوان رحیمی، سید ابوالحسن شاهززاده فاضلی، غلامرضا بخشی خانیکی، "جداسازی و شناسایی مقدماتی ریزجلبک‮ها و سیانوباکترهای بومی لاگون‮های نفتی جزیره خارک‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬"، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 5، شماره 20 (1395): 33-41. magiran.com/p1651229
Mostafa Noroozi, Mohammad Ali Amozegar, Rezvan Rahimi, Seyed Abolhassan Shahzadeh Fazeli, Gholamreza Bakhshi Khaniki, "The isolation and preliminary characterization of native cyanobacterial and microalgal strains from lagoons contaminated with petroleum oil in Khark Island", Biological Journal of Microorganism 5, no.20 (2017): 33-41. magiran.com/p1651229
مصطفی نوروزی، محمد علی آموزگار، رضوان رحیمی، سید ابوالحسن شاهززاده فاضلی، غلامرضا بخشی خانیکی، (1395). 'جداسازی و شناسایی مقدماتی ریزجلبک‮ها و سیانوباکترهای بومی لاگون‮های نفتی جزیره خارک‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬'، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 5(20)، صص.33-41. magiran.com/p1651229
Mostafa Noroozi, Mohammad Ali Amozegar, Rezvan Rahimi, Seyed Abolhassan Shahzadeh Fazeli, Gholamreza Bakhshi Khaniki, (2017). 'The isolation and preliminary characterization of native cyanobacterial and microalgal strains from lagoons contaminated with petroleum oil in Khark Island', Biological Journal of Microorganism, 5(20), pp.33-41. magiran.com/p1651229
مصطفی نوروزی؛ محمد علی آموزگار؛ رضوان رحیمی؛ سید ابوالحسن شاهززاده فاضلی؛ غلامرضا بخشی خانیکی. "جداسازی و شناسایی مقدماتی ریزجلبک‮ها و سیانوباکترهای بومی لاگون‮های نفتی جزیره خارک‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬". فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 5 ،20 ، 1395، 33-41. magiran.com/p1651229
Mostafa Noroozi; Mohammad Ali Amozegar; Rezvan Rahimi; Seyed Abolhassan Shahzadeh Fazeli; Gholamreza Bakhshi Khaniki. "The isolation and preliminary characterization of native cyanobacterial and microalgal strains from lagoons contaminated with petroleum oil in Khark Island", Biological Journal of Microorganism, 5, 20, 2017, 33-41. magiran.com/p1651229
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال