ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروزان آتش زاده شوریده، مرتضی عبدالجباری، مرضیه کرمخانی، معصومه شکری خوبستانی، سید امیرحسین پیشگویی، (1395). رابطه ی بین سلامت معنوی پرستاران با رفتارهای مراقبتی آنان، مجله پژوهش در دین و سلامت، 3(1)، 5-17. magiran.com/p1651521
Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Morteza Abdoljabbari, Marzieh Karamkhani, Masume Shokri Khubestani, Seyed Amirhossein Pishgooie, (2017). The relationship between Nurse's spiritual health and their caring behaviors, Journal of Research on Religion & Health, 3(1), 5-17. magiran.com/p1651521
فروزان آتش زاده شوریده، مرتضی عبدالجباری، مرضیه کرمخانی، معصومه شکری خوبستانی، سید امیرحسین پیشگویی، رابطه ی بین سلامت معنوی پرستاران با رفتارهای مراقبتی آنان. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1395؛ 3(1): 5-17. magiran.com/p1651521
Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Morteza Abdoljabbari, Marzieh Karamkhani, Masume Shokri Khubestani, Seyed Amirhossein Pishgooie, The relationship between Nurse's spiritual health and their caring behaviors, Journal of Research on Religion & Health, 2017; 3(1): 5-17. magiran.com/p1651521
فروزان آتش زاده شوریده، مرتضی عبدالجباری، مرضیه کرمخانی، معصومه شکری خوبستانی، سید امیرحسین پیشگویی، "رابطه ی بین سلامت معنوی پرستاران با رفتارهای مراقبتی آنان"، مجله پژوهش در دین و سلامت 3، شماره 1 (1395): 5-17. magiran.com/p1651521
Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Morteza Abdoljabbari, Marzieh Karamkhani, Masume Shokri Khubestani, Seyed Amirhossein Pishgooie, "The relationship between Nurse's spiritual health and their caring behaviors", Journal of Research on Religion & Health 3, no.1 (2017): 5-17. magiran.com/p1651521
فروزان آتش زاده شوریده، مرتضی عبدالجباری، مرضیه کرمخانی، معصومه شکری خوبستانی، سید امیرحسین پیشگویی، (1395). 'رابطه ی بین سلامت معنوی پرستاران با رفتارهای مراقبتی آنان'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 3(1)، صص.5-17. magiran.com/p1651521
Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Morteza Abdoljabbari, Marzieh Karamkhani, Masume Shokri Khubestani, Seyed Amirhossein Pishgooie, (2017). 'The relationship between Nurse's spiritual health and their caring behaviors', Journal of Research on Religion & Health, 3(1), pp.5-17. magiran.com/p1651521
فروزان آتش زاده شوریده؛ مرتضی عبدالجباری؛ مرضیه کرمخانی؛ معصومه شکری خوبستانی؛ سید امیرحسین پیشگویی. "رابطه ی بین سلامت معنوی پرستاران با رفتارهای مراقبتی آنان". مجله پژوهش در دین و سلامت، 3 ،1 ، 1395، 5-17. magiran.com/p1651521
Foroozan Atashzadeh Shoorideh; Morteza Abdoljabbari; Marzieh Karamkhani; Masume Shokri Khubestani; Seyed Amirhossein Pishgooie. "The relationship between Nurse's spiritual health and their caring behaviors", Journal of Research on Religion & Health, 3, 1, 2017, 5-17. magiran.com/p1651521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال