ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مقصود علی صادقی، بیژن پروان، (1395). بررسی چند سند تاریخی از تجارت زنان و دختران در عهد قاجاریه در شمال خراسان، پژوهش نامه تاریخ، 11(43)، 21-38. magiran.com/p1651539
Maghsoodali Sadeghi, Bijan Parvan, (2016). Examining Three Historical Documents regarding the Trade of Women during the Qajar Period in Northern Khurasan, Scientific Journal of History Research, 11(43), 21-38. magiran.com/p1651539
مقصود علی صادقی، بیژن پروان، بررسی چند سند تاریخی از تجارت زنان و دختران در عهد قاجاریه در شمال خراسان. پژوهش نامه تاریخ، 1395؛ 11(43): 21-38. magiran.com/p1651539
Maghsoodali Sadeghi, Bijan Parvan, Examining Three Historical Documents regarding the Trade of Women during the Qajar Period in Northern Khurasan, Scientific Journal of History Research, 2016; 11(43): 21-38. magiran.com/p1651539
مقصود علی صادقی، بیژن پروان، "بررسی چند سند تاریخی از تجارت زنان و دختران در عهد قاجاریه در شمال خراسان"، پژوهش نامه تاریخ 11، شماره 43 (1395): 21-38. magiran.com/p1651539
Maghsoodali Sadeghi, Bijan Parvan, "Examining Three Historical Documents regarding the Trade of Women during the Qajar Period in Northern Khurasan", Scientific Journal of History Research 11, no.43 (2016): 21-38. magiran.com/p1651539
مقصود علی صادقی، بیژن پروان، (1395). 'بررسی چند سند تاریخی از تجارت زنان و دختران در عهد قاجاریه در شمال خراسان'، پژوهش نامه تاریخ، 11(43)، صص.21-38. magiran.com/p1651539
Maghsoodali Sadeghi, Bijan Parvan, (2016). 'Examining Three Historical Documents regarding the Trade of Women during the Qajar Period in Northern Khurasan', Scientific Journal of History Research, 11(43), pp.21-38. magiran.com/p1651539
مقصود علی صادقی؛ بیژن پروان. "بررسی چند سند تاریخی از تجارت زنان و دختران در عهد قاجاریه در شمال خراسان". پژوهش نامه تاریخ، 11 ،43 ، 1395، 21-38. magiran.com/p1651539
Maghsoodali Sadeghi; Bijan Parvan. "Examining Three Historical Documents regarding the Trade of Women during the Qajar Period in Northern Khurasan", Scientific Journal of History Research, 11, 43, 2016, 21-38. magiran.com/p1651539
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال