ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان احمری نژاد، رحمت الله جدیدی، (1395). بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار تصمیم گیری زنان باردار جهت عضویت در بانک خون بند ناف رویان شهر اراک، 1394-1388، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(12)، 12-23. magiran.com/p1652404
Mojgan Ahmari Nejad , Rahmatollah Jadidi, (2017). A Study of the Effect of Word of Mouth on Pregnant Women Decision-Making Behavior to Join the Royan Cord Blood Bank in Arak City, 2009-2016, Journal of Arak University of Medical Sciences, 19(12), 12-23. magiran.com/p1652404
مژگان احمری نژاد، رحمت الله جدیدی، بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار تصمیم گیری زنان باردار جهت عضویت در بانک خون بند ناف رویان شهر اراک، 1394-1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1395؛ 19(12): 12-23. magiran.com/p1652404
Mojgan Ahmari Nejad , Rahmatollah Jadidi, A Study of the Effect of Word of Mouth on Pregnant Women Decision-Making Behavior to Join the Royan Cord Blood Bank in Arak City, 2009-2016, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 19(12): 12-23. magiran.com/p1652404
مژگان احمری نژاد، رحمت الله جدیدی، "بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار تصمیم گیری زنان باردار جهت عضویت در بانک خون بند ناف رویان شهر اراک، 1394-1388"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 19، شماره 12 (1395): 12-23. magiran.com/p1652404
Mojgan Ahmari Nejad , Rahmatollah Jadidi, "A Study of the Effect of Word of Mouth on Pregnant Women Decision-Making Behavior to Join the Royan Cord Blood Bank in Arak City, 2009-2016", Journal of Arak University of Medical Sciences 19, no.12 (2017): 12-23. magiran.com/p1652404
مژگان احمری نژاد، رحمت الله جدیدی، (1395). 'بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار تصمیم گیری زنان باردار جهت عضویت در بانک خون بند ناف رویان شهر اراک، 1394-1388'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(12)، صص.12-23. magiran.com/p1652404
Mojgan Ahmari Nejad , Rahmatollah Jadidi, (2017). 'A Study of the Effect of Word of Mouth on Pregnant Women Decision-Making Behavior to Join the Royan Cord Blood Bank in Arak City, 2009-2016', Journal of Arak University of Medical Sciences, 19(12), pp.12-23. magiran.com/p1652404
مژگان احمری نژاد؛ رحمت الله جدیدی. "بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار تصمیم گیری زنان باردار جهت عضویت در بانک خون بند ناف رویان شهر اراک، 1394-1388". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19 ،12 ، 1395، 12-23. magiran.com/p1652404
Mojgan Ahmari Nejad ; Rahmatollah Jadidi. "A Study of the Effect of Word of Mouth on Pregnant Women Decision-Making Behavior to Join the Royan Cord Blood Bank in Arak City, 2009-2016", Journal of Arak University of Medical Sciences, 19, 12, 2017, 12-23. magiran.com/p1652404
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال