ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Rahele Khamooshi, Samaneh Mohammadi Mohammadieh, Nader Rahnama Rahnama, Faroogh Rostami Zalani, (2017). Comparing the Effects of Simultaneous Eight-Week Stretching / Strengthening Trainings with Core Stability Exercises on the Flat Foot Deformity of 9- to13- Year -Old Female Students, International Journal of Musculoskeletal Pain prevention, 1(4), 149-156. magiran.com/p1652638
Rahele Khamooshi, Samaneh Mohammadi Mohammadieh, Nader Rahnama Rahnama, Faroogh Rostami Zalani, Comparing the Effects of Simultaneous Eight-Week Stretching / Strengthening Trainings with Core Stability Exercises on the Flat Foot Deformity of 9- to13- Year -Old Female Students, International Journal of Musculoskeletal Pain prevention, 2017; 1(4): 149-156. magiran.com/p1652638
Rahele Khamooshi, Samaneh Mohammadi Mohammadieh, Nader Rahnama Rahnama, Faroogh Rostami Zalani, "Comparing the Effects of Simultaneous Eight-Week Stretching / Strengthening Trainings with Core Stability Exercises on the Flat Foot Deformity of 9- to13- Year -Old Female Students", International Journal of Musculoskeletal Pain prevention 1, no.4 (2017): 149-156. magiran.com/p1652638
Rahele Khamooshi, Samaneh Mohammadi Mohammadieh, Nader Rahnama Rahnama, Faroogh Rostami Zalani, (2017). 'Comparing the Effects of Simultaneous Eight-Week Stretching / Strengthening Trainings with Core Stability Exercises on the Flat Foot Deformity of 9- to13- Year -Old Female Students', International Journal of Musculoskeletal Pain prevention, 1(4), pp.149-156. magiran.com/p1652638
Rahele Khamooshi; Samaneh Mohammadi Mohammadieh; Nader Rahnama Rahnama; Faroogh Rostami Zalani. "Comparing the Effects of Simultaneous Eight-Week Stretching / Strengthening Trainings with Core Stability Exercises on the Flat Foot Deformity of 9- to13- Year -Old Female Students", International Journal of Musculoskeletal Pain prevention, 1, 4, 2017, 149-156. magiran.com/p1652638
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال