ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود چاقری، شهرام توفیقی، علی عقیقی، (1394). الزامات سازمانی بهداری رزمی نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات نظامی آتی: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوی، مجله پرستار و پزشک در رزم، 3(9)، 15-26. magiran.com/p1653304
Chaghary M. , Tofighi Sh, Aghighi A, (2016). Organizationalrequirements for IRAN military med against military treats: A qualitative study, Nurse and Physician Within War, 3(9), 15-26. magiran.com/p1653304
محمود چاقری، شهرام توفیقی، علی عقیقی، الزامات سازمانی بهداری رزمی نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات نظامی آتی: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوی. مجله پرستار و پزشک در رزم، 1394؛ 3(9): 15-26. magiran.com/p1653304
Chaghary M. , Tofighi Sh, Aghighi A, Organizationalrequirements for IRAN military med against military treats: A qualitative study, Nurse and Physician Within War, 2016; 3(9): 15-26. magiran.com/p1653304
محمود چاقری، شهرام توفیقی، علی عقیقی، "الزامات سازمانی بهداری رزمی نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات نظامی آتی: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوی"، مجله پرستار و پزشک در رزم 3، شماره 9 (1394): 15-26. magiran.com/p1653304
Chaghary M. , Tofighi Sh, Aghighi A, "Organizationalrequirements for IRAN military med against military treats: A qualitative study", Nurse and Physician Within War 3, no.9 (2016): 15-26. magiran.com/p1653304
محمود چاقری، شهرام توفیقی، علی عقیقی، (1394). 'الزامات سازمانی بهداری رزمی نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات نظامی آتی: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوی'، مجله پرستار و پزشک در رزم، 3(9)، صص.15-26. magiran.com/p1653304
Chaghary M. , Tofighi Sh, Aghighi A, (2016). 'Organizationalrequirements for IRAN military med against military treats: A qualitative study', Nurse and Physician Within War, 3(9), pp.15-26. magiran.com/p1653304
محمود چاقری؛ شهرام توفیقی؛ علی عقیقی. "الزامات سازمانی بهداری رزمی نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات نظامی آتی: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوی". مجله پرستار و پزشک در رزم، 3 ،9 ، 1394، 15-26. magiran.com/p1653304
Chaghary M. ; Tofighi Sh; Aghighi A. "Organizationalrequirements for IRAN military med against military treats: A qualitative study", Nurse and Physician Within War, 3, 9, 2016, 15-26. magiran.com/p1653304
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال