ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ویسیان، معصومه حسینی، طاها ربانی، علی موحد، (1395). سنجش نابرابری فضایی شاخص های فرهنگی بین شهرستانی با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی: شهرستان های کرمانشاه)، نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، 3(7)، 131-149. magiran.com/p1653710
Mohammad Vaysian, Masoomeh Hosseini, Taha Rabbani, Ali Movahhed, (2016). Measurement of Spatial and Cultural Disparities between Towns Using the VIKOR Model (Case study: Towns of Kermanshah), Urban Areas Studies, 3(7), 131-149. magiran.com/p1653710
محمد ویسیان، معصومه حسینی، طاها ربانی، علی موحد، سنجش نابرابری فضایی شاخص های فرهنگی بین شهرستانی با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی: شهرستان های کرمانشاه). نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، 1395؛ 3(7): 131-149. magiran.com/p1653710
Mohammad Vaysian, Masoomeh Hosseini, Taha Rabbani, Ali Movahhed, Measurement of Spatial and Cultural Disparities between Towns Using the VIKOR Model (Case study: Towns of Kermanshah), Urban Areas Studies, 2016; 3(7): 131-149. magiran.com/p1653710
محمد ویسیان، معصومه حسینی، طاها ربانی، علی موحد، "سنجش نابرابری فضایی شاخص های فرهنگی بین شهرستانی با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی: شهرستان های کرمانشاه)"، نشریه جغرافیای اجتماعی شهری 3، شماره 7 (1395): 131-149. magiran.com/p1653710
Mohammad Vaysian, Masoomeh Hosseini, Taha Rabbani, Ali Movahhed, "Measurement of Spatial and Cultural Disparities between Towns Using the VIKOR Model (Case study: Towns of Kermanshah)", Urban Areas Studies 3, no.7 (2016): 131-149. magiran.com/p1653710
محمد ویسیان، معصومه حسینی، طاها ربانی، علی موحد، (1395). 'سنجش نابرابری فضایی شاخص های فرهنگی بین شهرستانی با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی: شهرستان های کرمانشاه)'، نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، 3(7)، صص.131-149. magiran.com/p1653710
Mohammad Vaysian, Masoomeh Hosseini, Taha Rabbani, Ali Movahhed, (2016). 'Measurement of Spatial and Cultural Disparities between Towns Using the VIKOR Model (Case study: Towns of Kermanshah)', Urban Areas Studies, 3(7), pp.131-149. magiran.com/p1653710
محمد ویسیان؛ معصومه حسینی؛ طاها ربانی؛ علی موحد. "سنجش نابرابری فضایی شاخص های فرهنگی بین شهرستانی با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی: شهرستان های کرمانشاه)". نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، 3 ،7 ، 1395، 131-149. magiran.com/p1653710
Mohammad Vaysian; Masoomeh Hosseini; Taha Rabbani; Ali Movahhed. "Measurement of Spatial and Cultural Disparities between Towns Using the VIKOR Model (Case study: Towns of Kermanshah)", Urban Areas Studies, 3, 7, 2016, 131-149. magiran.com/p1653710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال