ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمود نورایی، غلامعلی گدازنده، ولی الله حبیبی، (1395). بررسی عفونت استرنوم متعاقب جراحی عروق کرونر در مرکز قلب مازندران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(145)، 63-69. magiran.com/p1653904
Seyed Mahmoud Nouraei, Gholamali Godazandeh, Valiollah Habibi, (2017). Sternal Wound Infection after Coronary Artery Bypass Grafting in Mazandaran Heart Center, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(145), 63-69. magiran.com/p1653904
سید محمود نورایی، غلامعلی گدازنده، ولی الله حبیبی، بررسی عفونت استرنوم متعاقب جراحی عروق کرونر در مرکز قلب مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1395؛ 26(145): 63-69. magiran.com/p1653904
Seyed Mahmoud Nouraei, Gholamali Godazandeh, Valiollah Habibi, Sternal Wound Infection after Coronary Artery Bypass Grafting in Mazandaran Heart Center, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(145): 63-69. magiran.com/p1653904
سید محمود نورایی، غلامعلی گدازنده، ولی الله حبیبی، "بررسی عفونت استرنوم متعاقب جراحی عروق کرونر در مرکز قلب مازندران"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 145 (1395): 63-69. magiran.com/p1653904
Seyed Mahmoud Nouraei, Gholamali Godazandeh, Valiollah Habibi, "Sternal Wound Infection after Coronary Artery Bypass Grafting in Mazandaran Heart Center", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.145 (2017): 63-69. magiran.com/p1653904
سید محمود نورایی، غلامعلی گدازنده، ولی الله حبیبی، (1395). 'بررسی عفونت استرنوم متعاقب جراحی عروق کرونر در مرکز قلب مازندران'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(145)، صص.63-69. magiran.com/p1653904
Seyed Mahmoud Nouraei, Gholamali Godazandeh, Valiollah Habibi, (2017). 'Sternal Wound Infection after Coronary Artery Bypass Grafting in Mazandaran Heart Center', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(145), pp.63-69. magiran.com/p1653904
سید محمود نورایی؛ غلامعلی گدازنده؛ ولی الله حبیبی. "بررسی عفونت استرنوم متعاقب جراحی عروق کرونر در مرکز قلب مازندران". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،145 ، 1395، 63-69. magiran.com/p1653904
Seyed Mahmoud Nouraei; Gholamali Godazandeh; Valiollah Habibi. "Sternal Wound Infection after Coronary Artery Bypass Grafting in Mazandaran Heart Center", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 145, 2017, 63-69. magiran.com/p1653904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال