ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجدالدین قلاوند، مجتبی سعادتی، جعفر سلیمیان، ابراهیم عباسی، علی احمدی، (1395). سنتز و ارزیابی ایمنی زایی نانوذرات تری متیل کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(145)، 54-62. magiran.com/p1653905
Majdedin Ghalavand, Mojtaba Saadati, Jafar Salimian, Ebrahim Abbasi, Ali Ahmadi, (2017). Synthesis and Immunogenisity Evaluation of Tetanus Toxoid Encapsulated Trimethyl Chitosan Nanoparticles, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(145), 54-62. magiran.com/p1653905
مجدالدین قلاوند، مجتبی سعادتی، جعفر سلیمیان، ابراهیم عباسی، علی احمدی، سنتز و ارزیابی ایمنی زایی نانوذرات تری متیل کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1395؛ 26(145): 54-62. magiran.com/p1653905
Majdedin Ghalavand, Mojtaba Saadati, Jafar Salimian, Ebrahim Abbasi, Ali Ahmadi, Synthesis and Immunogenisity Evaluation of Tetanus Toxoid Encapsulated Trimethyl Chitosan Nanoparticles, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(145): 54-62. magiran.com/p1653905
مجدالدین قلاوند، مجتبی سعادتی، جعفر سلیمیان، ابراهیم عباسی، علی احمدی، "سنتز و ارزیابی ایمنی زایی نانوذرات تری متیل کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 145 (1395): 54-62. magiran.com/p1653905
Majdedin Ghalavand, Mojtaba Saadati, Jafar Salimian, Ebrahim Abbasi, Ali Ahmadi, "Synthesis and Immunogenisity Evaluation of Tetanus Toxoid Encapsulated Trimethyl Chitosan Nanoparticles", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.145 (2017): 54-62. magiran.com/p1653905
مجدالدین قلاوند، مجتبی سعادتی، جعفر سلیمیان، ابراهیم عباسی، علی احمدی، (1395). 'سنتز و ارزیابی ایمنی زایی نانوذرات تری متیل کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(145)، صص.54-62. magiran.com/p1653905
Majdedin Ghalavand, Mojtaba Saadati, Jafar Salimian, Ebrahim Abbasi, Ali Ahmadi, (2017). 'Synthesis and Immunogenisity Evaluation of Tetanus Toxoid Encapsulated Trimethyl Chitosan Nanoparticles', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(145), pp.54-62. magiran.com/p1653905
مجدالدین قلاوند؛ مجتبی سعادتی؛ جعفر سلیمیان؛ ابراهیم عباسی؛ علی احمدی. "سنتز و ارزیابی ایمنی زایی نانوذرات تری متیل کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،145 ، 1395، 54-62. magiran.com/p1653905
Majdedin Ghalavand; Mojtaba Saadati; Jafar Salimian; Ebrahim Abbasi; Ali Ahmadi. "Synthesis and Immunogenisity Evaluation of Tetanus Toxoid Encapsulated Trimethyl Chitosan Nanoparticles", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 145, 2017, 54-62. magiran.com/p1653905
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال