به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم سوزنچی کاشانی ، سیدعلی فاطمی خوراسگانی، (1395). تحلیل کارآیی چارچوب توانمندی های سازمانی چندلر برای شرکت های کوچک و متوسط فن آوری محور (مطالعه موردی یک صندوق ایرانی)، فصلنامه بهبود مدیریت، 10(33)، 1-25. magiran.com/p1654340
Ebrahim Souzanchi Kashani , Seyed Ali Fatemi Khorasgani, (2016). Analyzing the applicability of the Chandlerian organizational capability framework for Small and Medium_Technology based organizations: (case study of an Iranian fund), Journal of Improvement Management, 10(33), 1-25. magiran.com/p1654340
ابراهیم سوزنچی کاشانی ، سیدعلی فاطمی خوراسگانی، تحلیل کارآیی چارچوب توانمندی های سازمانی چندلر برای شرکت های کوچک و متوسط فن آوری محور (مطالعه موردی یک صندوق ایرانی). فصلنامه بهبود مدیریت، 1395؛ 10(33): 1-25. magiran.com/p1654340
Ebrahim Souzanchi Kashani , Seyed Ali Fatemi Khorasgani, Analyzing the applicability of the Chandlerian organizational capability framework for Small and Medium_Technology based organizations: (case study of an Iranian fund), Journal of Improvement Management, 2016; 10(33): 1-25. magiran.com/p1654340
ابراهیم سوزنچی کاشانی ، سیدعلی فاطمی خوراسگانی، "تحلیل کارآیی چارچوب توانمندی های سازمانی چندلر برای شرکت های کوچک و متوسط فن آوری محور (مطالعه موردی یک صندوق ایرانی)"، فصلنامه بهبود مدیریت 10، شماره 33 (1395): 1-25. magiran.com/p1654340
Ebrahim Souzanchi Kashani , Seyed Ali Fatemi Khorasgani, "Analyzing the applicability of the Chandlerian organizational capability framework for Small and Medium_Technology based organizations: (case study of an Iranian fund)", Journal of Improvement Management 10, no.33 (2016): 1-25. magiran.com/p1654340
ابراهیم سوزنچی کاشانی ، سیدعلی فاطمی خوراسگانی، (1395). 'تحلیل کارآیی چارچوب توانمندی های سازمانی چندلر برای شرکت های کوچک و متوسط فن آوری محور (مطالعه موردی یک صندوق ایرانی)'، فصلنامه بهبود مدیریت، 10(33)، صص.1-25. magiran.com/p1654340
Ebrahim Souzanchi Kashani , Seyed Ali Fatemi Khorasgani, (2016). 'Analyzing the applicability of the Chandlerian organizational capability framework for Small and Medium_Technology based organizations: (case study of an Iranian fund)', Journal of Improvement Management, 10(33), pp.1-25. magiran.com/p1654340
ابراهیم سوزنچی کاشانی ؛ سیدعلی فاطمی خوراسگانی. "تحلیل کارآیی چارچوب توانمندی های سازمانی چندلر برای شرکت های کوچک و متوسط فن آوری محور (مطالعه موردی یک صندوق ایرانی)". فصلنامه بهبود مدیریت، 10 ،33 ، 1395، 1-25. magiran.com/p1654340
Ebrahim Souzanchi Kashani ; Seyed Ali Fatemi Khorasgani. "Analyzing the applicability of the Chandlerian organizational capability framework for Small and Medium_Technology based organizations: (case study of an Iranian fund)", Journal of Improvement Management, 10, 33, 2016, 1-25. magiran.com/p1654340
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال