ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد احسان راوری، منیژه مختاری دیزجی، سید حجت الله مومنی ماسوله، سمانه مطیعی، (1394). تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش های مبتنی بر هایپرترمی، مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران، 3(1)، 46-55. magiran.com/p1654345
M.E. Ravari, M. Mokhtari Dizaji, S.H. Momeni Masuleh, S. Motiee, (2015). Estimation of ultrasound pressure distribution due to 1 MHz ultrasonic transducer for ultrasonic treatment planning in hyperthermia methods, Journal of Acoustical Engineering Society of Iran, 3(1), 46-55. magiran.com/p1654345
محمد احسان راوری، منیژه مختاری دیزجی، سید حجت الله مومنی ماسوله، سمانه مطیعی، تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش های مبتنی بر هایپرترمی. مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران، 1394؛ 3(1): 46-55. magiran.com/p1654345
M.E. Ravari, M. Mokhtari Dizaji, S.H. Momeni Masuleh, S. Motiee, Estimation of ultrasound pressure distribution due to 1 MHz ultrasonic transducer for ultrasonic treatment planning in hyperthermia methods, Journal of Acoustical Engineering Society of Iran, 2015; 3(1): 46-55. magiran.com/p1654345
محمد احسان راوری، منیژه مختاری دیزجی، سید حجت الله مومنی ماسوله، سمانه مطیعی، "تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش های مبتنی بر هایپرترمی"، مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران 3، شماره 1 (1394): 46-55. magiran.com/p1654345
M.E. Ravari, M. Mokhtari Dizaji, S.H. Momeni Masuleh, S. Motiee, "Estimation of ultrasound pressure distribution due to 1 MHz ultrasonic transducer for ultrasonic treatment planning in hyperthermia methods", Journal of Acoustical Engineering Society of Iran 3, no.1 (2015): 46-55. magiran.com/p1654345
محمد احسان راوری، منیژه مختاری دیزجی، سید حجت الله مومنی ماسوله، سمانه مطیعی، (1394). 'تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش های مبتنی بر هایپرترمی'، مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران، 3(1)، صص.46-55. magiran.com/p1654345
M.E. Ravari, M. Mokhtari Dizaji, S.H. Momeni Masuleh, S. Motiee, (2015). 'Estimation of ultrasound pressure distribution due to 1 MHz ultrasonic transducer for ultrasonic treatment planning in hyperthermia methods', Journal of Acoustical Engineering Society of Iran, 3(1), pp.46-55. magiran.com/p1654345
محمد احسان راوری؛ منیژه مختاری دیزجی؛ سید حجت الله مومنی ماسوله؛ سمانه مطیعی. "تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش های مبتنی بر هایپرترمی". مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران، 3 ،1 ، 1394، 46-55. magiran.com/p1654345
M.E. Ravari; M. Mokhtari Dizaji; S.H. Momeni Masuleh; S. Motiee. "Estimation of ultrasound pressure distribution due to 1 MHz ultrasonic transducer for ultrasonic treatment planning in hyperthermia methods", Journal of Acoustical Engineering Society of Iran, 3, 1, 2015, 46-55. magiran.com/p1654345
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال