ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا غلامی، سعید حمیدی، فتح الله محقق، یاسر کاسه ساز، مهسا حسینی، (1393). بررسی و اندازه گیری دز پرتوهای نوترون ثانویه در پرتودرمانی با اشعه ایکس پرانرژی در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک، نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 3(1)، 39-47. magiran.com/p1655013
Zahra Gholami, Saeed Hamidi, Fatollah Mohaghegh, Yaser Kasesaz, Mahsa Hosseini, (2015). Evaluation and measurement of the secondary neutron dose in high energy X-ray radiotherapy at the Ayatollah Khansari hospital, Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 3(1), 39-47. magiran.com/p1655013
زهرا غلامی، سعید حمیدی، فتح الله محقق، یاسر کاسه ساز، مهسا حسینی، بررسی و اندازه گیری دز پرتوهای نوترون ثانویه در پرتودرمانی با اشعه ایکس پرانرژی در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک. نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 1393؛ 3(1): 39-47. magiran.com/p1655013
Zahra Gholami, Saeed Hamidi, Fatollah Mohaghegh, Yaser Kasesaz, Mahsa Hosseini, Evaluation and measurement of the secondary neutron dose in high energy X-ray radiotherapy at the Ayatollah Khansari hospital, Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 2015; 3(1): 39-47. magiran.com/p1655013
زهرا غلامی، سعید حمیدی، فتح الله محقق، یاسر کاسه ساز، مهسا حسینی، "بررسی و اندازه گیری دز پرتوهای نوترون ثانویه در پرتودرمانی با اشعه ایکس پرانرژی در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک"، نشریه سنجش و ایمنی پرتو 3، شماره 1 (1393): 39-47. magiran.com/p1655013
Zahra Gholami, Saeed Hamidi, Fatollah Mohaghegh, Yaser Kasesaz, Mahsa Hosseini, "Evaluation and measurement of the secondary neutron dose in high energy X-ray radiotherapy at the Ayatollah Khansari hospital", Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement 3, no.1 (2015): 39-47. magiran.com/p1655013
زهرا غلامی، سعید حمیدی، فتح الله محقق، یاسر کاسه ساز، مهسا حسینی، (1393). 'بررسی و اندازه گیری دز پرتوهای نوترون ثانویه در پرتودرمانی با اشعه ایکس پرانرژی در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک'، نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 3(1)، صص.39-47. magiran.com/p1655013
Zahra Gholami, Saeed Hamidi, Fatollah Mohaghegh, Yaser Kasesaz, Mahsa Hosseini, (2015). 'Evaluation and measurement of the secondary neutron dose in high energy X-ray radiotherapy at the Ayatollah Khansari hospital', Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 3(1), pp.39-47. magiran.com/p1655013
زهرا غلامی؛ سعید حمیدی؛ فتح الله محقق؛ یاسر کاسه ساز؛ مهسا حسینی. "بررسی و اندازه گیری دز پرتوهای نوترون ثانویه در پرتودرمانی با اشعه ایکس پرانرژی در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک". نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 3 ،1 ، 1393، 39-47. magiran.com/p1655013
Zahra Gholami; Saeed Hamidi; Fatollah Mohaghegh; Yaser Kasesaz; Mahsa Hosseini. "Evaluation and measurement of the secondary neutron dose in high energy X-ray radiotherapy at the Ayatollah Khansari hospital", Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 3, 1, 2015, 39-47. magiran.com/p1655013
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال