ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا حسینی، سعید حمیدی، فتح الله محقق، ملیحه رستم پور، علی محمدی، زهرا غلامی، (1393). محاسبه میزان دز پرتوهای ترمزی ناشی از الکترون ها در پرتو درمانی با الکترون در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک، نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 2(4)، 21-30. magiran.com/p1655043
Mahsa Hosseini, Saeed Hamidi, Fathallah Mohaghegh, Maliheh Rostampoor, Ali Mohammdi, Zahra Gholami, (2014). Evaluation of bremsstrahlung photon contamination resulting from electron therapy at the Ayat-O-llah Khansari hospital, Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 2(4), 21-30. magiran.com/p1655043
مهسا حسینی، سعید حمیدی، فتح الله محقق، ملیحه رستم پور، علی محمدی، زهرا غلامی، محاسبه میزان دز پرتوهای ترمزی ناشی از الکترون ها در پرتو درمانی با الکترون در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک. نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 1393؛ 2(4): 21-30. magiran.com/p1655043
Mahsa Hosseini, Saeed Hamidi, Fathallah Mohaghegh, Maliheh Rostampoor, Ali Mohammdi, Zahra Gholami, Evaluation of bremsstrahlung photon contamination resulting from electron therapy at the Ayat-O-llah Khansari hospital, Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 2014; 2(4): 21-30. magiran.com/p1655043
مهسا حسینی، سعید حمیدی، فتح الله محقق، ملیحه رستم پور، علی محمدی، زهرا غلامی، "محاسبه میزان دز پرتوهای ترمزی ناشی از الکترون ها در پرتو درمانی با الکترون در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک"، نشریه سنجش و ایمنی پرتو 2، شماره 4 (1393): 21-30. magiran.com/p1655043
Mahsa Hosseini, Saeed Hamidi, Fathallah Mohaghegh, Maliheh Rostampoor, Ali Mohammdi, Zahra Gholami, "Evaluation of bremsstrahlung photon contamination resulting from electron therapy at the Ayat-O-llah Khansari hospital", Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement 2, no.4 (2014): 21-30. magiran.com/p1655043
مهسا حسینی، سعید حمیدی، فتح الله محقق، ملیحه رستم پور، علی محمدی، زهرا غلامی، (1393). 'محاسبه میزان دز پرتوهای ترمزی ناشی از الکترون ها در پرتو درمانی با الکترون در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک'، نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 2(4)، صص.21-30. magiran.com/p1655043
Mahsa Hosseini, Saeed Hamidi, Fathallah Mohaghegh, Maliheh Rostampoor, Ali Mohammdi, Zahra Gholami, (2014). 'Evaluation of bremsstrahlung photon contamination resulting from electron therapy at the Ayat-O-llah Khansari hospital', Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 2(4), pp.21-30. magiran.com/p1655043
مهسا حسینی؛ سعید حمیدی؛ فتح الله محقق؛ ملیحه رستم پور؛ علی محمدی؛ زهرا غلامی. "محاسبه میزان دز پرتوهای ترمزی ناشی از الکترون ها در پرتو درمانی با الکترون در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک". نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 2 ،4 ، 1393، 21-30. magiran.com/p1655043
Mahsa Hosseini; Saeed Hamidi; Fathallah Mohaghegh; Maliheh Rostampoor; Ali Mohammdi; Zahra Gholami. "Evaluation of bremsstrahlung photon contamination resulting from electron therapy at the Ayat-O-llah Khansari hospital", Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 2, 4, 2014, 21-30. magiran.com/p1655043
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال