ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده صفورا صدیق مروستی، آناند نانادسیکان، عباسعلی علی اکبری بیدختی، سرمد قادر، محمد صدیق مرتضوی، (1395). مدل های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال غربی دریای عرب، مجله ژئوفیزیک ایران، 10(4)، 62-74. magiran.com/p1655508
Seyedeh Safoora Seddigh Marvasti, Anand Gnanadesikan, Abbasali Aliakbari Bidokhti , Sarmad Ghader, Mohammad Seddigh Mortezavi, (2017). Global models for investigation of phytoplankton blooms in the Gulf of Oman and the northwest of Arabian Sea, Iranian Journal of Geophysics, 10(4), 62-74. magiran.com/p1655508
سیده صفورا صدیق مروستی، آناند نانادسیکان، عباسعلی علی اکبری بیدختی، سرمد قادر، محمد صدیق مرتضوی، مدل های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال غربی دریای عرب. مجله ژئوفیزیک ایران، 1395؛ 10(4): 62-74. magiran.com/p1655508
Seyedeh Safoora Seddigh Marvasti, Anand Gnanadesikan, Abbasali Aliakbari Bidokhti , Sarmad Ghader, Mohammad Seddigh Mortezavi, Global models for investigation of phytoplankton blooms in the Gulf of Oman and the northwest of Arabian Sea, Iranian Journal of Geophysics, 2017; 10(4): 62-74. magiran.com/p1655508
سیده صفورا صدیق مروستی، آناند نانادسیکان، عباسعلی علی اکبری بیدختی، سرمد قادر، محمد صدیق مرتضوی، "مدل های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال غربی دریای عرب"، مجله ژئوفیزیک ایران 10، شماره 4 (1395): 62-74. magiran.com/p1655508
Seyedeh Safoora Seddigh Marvasti, Anand Gnanadesikan, Abbasali Aliakbari Bidokhti , Sarmad Ghader, Mohammad Seddigh Mortezavi, "Global models for investigation of phytoplankton blooms in the Gulf of Oman and the northwest of Arabian Sea", Iranian Journal of Geophysics 10, no.4 (2017): 62-74. magiran.com/p1655508
سیده صفورا صدیق مروستی، آناند نانادسیکان، عباسعلی علی اکبری بیدختی، سرمد قادر، محمد صدیق مرتضوی، (1395). 'مدل های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال غربی دریای عرب'، مجله ژئوفیزیک ایران، 10(4)، صص.62-74. magiran.com/p1655508
Seyedeh Safoora Seddigh Marvasti, Anand Gnanadesikan, Abbasali Aliakbari Bidokhti , Sarmad Ghader, Mohammad Seddigh Mortezavi, (2017). 'Global models for investigation of phytoplankton blooms in the Gulf of Oman and the northwest of Arabian Sea', Iranian Journal of Geophysics, 10(4), pp.62-74. magiran.com/p1655508
سیده صفورا صدیق مروستی؛ آناند نانادسیکان؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ محمد صدیق مرتضوی. "مدل های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال غربی دریای عرب". مجله ژئوفیزیک ایران، 10 ،4 ، 1395، 62-74. magiran.com/p1655508
Seyedeh Safoora Seddigh Marvasti; Anand Gnanadesikan; Abbasali Aliakbari Bidokhti ; Sarmad Ghader; Mohammad Seddigh Mortezavi. "Global models for investigation of phytoplankton blooms in the Gulf of Oman and the northwest of Arabian Sea", Iranian Journal of Geophysics, 10, 4, 2017, 62-74. magiran.com/p1655508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال