ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه قنبری، پردیس رحمت پور، ملاحت خلیلی، نسرین مختاری، (1395). سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهای غربالگری سرطان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، فصلنامه سلامت و مراقبت، 18(4)، 306-315. magiran.com/p1656501
Atefe Ghanbari, Pardis Rahmatpour, Malahat Khalili, Nasrin Mokhtari, (2017). Health Literacy and its Relationship with Cancer Screening Behaviors among the Employees of Guilan University of Medical Sciences, Journal of Health And Care, 18(4), 306-315. magiran.com/p1656501
عاطفه قنبری، پردیس رحمت پور، ملاحت خلیلی، نسرین مختاری، سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهای غربالگری سرطان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. فصلنامه سلامت و مراقبت، 1395؛ 18(4): 306-315. magiran.com/p1656501
Atefe Ghanbari, Pardis Rahmatpour, Malahat Khalili, Nasrin Mokhtari, Health Literacy and its Relationship with Cancer Screening Behaviors among the Employees of Guilan University of Medical Sciences, Journal of Health And Care, 2017; 18(4): 306-315. magiran.com/p1656501
عاطفه قنبری، پردیس رحمت پور، ملاحت خلیلی، نسرین مختاری، "سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهای غربالگری سرطان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان"، فصلنامه سلامت و مراقبت 18، شماره 4 (1395): 306-315. magiran.com/p1656501
Atefe Ghanbari, Pardis Rahmatpour, Malahat Khalili, Nasrin Mokhtari, "Health Literacy and its Relationship with Cancer Screening Behaviors among the Employees of Guilan University of Medical Sciences", Journal of Health And Care 18, no.4 (2017): 306-315. magiran.com/p1656501
عاطفه قنبری، پردیس رحمت پور، ملاحت خلیلی، نسرین مختاری، (1395). 'سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهای غربالگری سرطان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان'، فصلنامه سلامت و مراقبت، 18(4)، صص.306-315. magiran.com/p1656501
Atefe Ghanbari, Pardis Rahmatpour, Malahat Khalili, Nasrin Mokhtari, (2017). 'Health Literacy and its Relationship with Cancer Screening Behaviors among the Employees of Guilan University of Medical Sciences', Journal of Health And Care, 18(4), pp.306-315. magiran.com/p1656501
عاطفه قنبری؛ پردیس رحمت پور؛ ملاحت خلیلی؛ نسرین مختاری. "سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهای غربالگری سرطان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان". فصلنامه سلامت و مراقبت، 18 ،4 ، 1395، 306-315. magiran.com/p1656501
Atefe Ghanbari; Pardis Rahmatpour; Malahat Khalili; Nasrin Mokhtari. "Health Literacy and its Relationship with Cancer Screening Behaviors among the Employees of Guilan University of Medical Sciences", Journal of Health And Care, 18, 4, 2017, 306-315. magiran.com/p1656501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال