ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا حاجیپور، حسین بارانی، حسن یگانه ، احمد عابدی سروستانی، (1395). عوامل موثر بر زمان کوچ دامداران (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت، استان لرستان)، مجله مراتع، 7(3)، 199-209. magiran.com/p1657257
Samira Hajipuor, Hossein Barani, Hassan Yeganeh , Ahmad Abdei Sarvestani, (2017). Factors Affecting Herders Migration Time to Summer Rangelands (Case Study: Kouhdasht Rangelands, Lorestan Province, Iran), Journal of Rangeland Science, 7(3), 199-209. magiran.com/p1657257
سمیرا حاجیپور، حسین بارانی، حسن یگانه ، احمد عابدی سروستانی، عوامل موثر بر زمان کوچ دامداران (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت، استان لرستان). مجله مراتع، 1395؛ 7(3): 199-209. magiran.com/p1657257
Samira Hajipuor, Hossein Barani, Hassan Yeganeh , Ahmad Abdei Sarvestani, Factors Affecting Herders Migration Time to Summer Rangelands (Case Study: Kouhdasht Rangelands, Lorestan Province, Iran), Journal of Rangeland Science, 2017; 7(3): 199-209. magiran.com/p1657257
سمیرا حاجیپور، حسین بارانی، حسن یگانه ، احمد عابدی سروستانی، "عوامل موثر بر زمان کوچ دامداران (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت، استان لرستان)"، مجله مراتع 7، شماره 3 (1395): 199-209. magiran.com/p1657257
Samira Hajipuor, Hossein Barani, Hassan Yeganeh , Ahmad Abdei Sarvestani, "Factors Affecting Herders Migration Time to Summer Rangelands (Case Study: Kouhdasht Rangelands, Lorestan Province, Iran)", Journal of Rangeland Science 7, no.3 (2017): 199-209. magiran.com/p1657257
سمیرا حاجیپور، حسین بارانی، حسن یگانه ، احمد عابدی سروستانی، (1395). 'عوامل موثر بر زمان کوچ دامداران (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت، استان لرستان)'، مجله مراتع، 7(3)، صص.199-209. magiran.com/p1657257
Samira Hajipuor, Hossein Barani, Hassan Yeganeh , Ahmad Abdei Sarvestani, (2017). 'Factors Affecting Herders Migration Time to Summer Rangelands (Case Study: Kouhdasht Rangelands, Lorestan Province, Iran)', Journal of Rangeland Science, 7(3), pp.199-209. magiran.com/p1657257
سمیرا حاجیپور؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه ؛ احمد عابدی سروستانی. "عوامل موثر بر زمان کوچ دامداران (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت، استان لرستان)". مجله مراتع، 7 ،3 ، 1395، 199-209. magiran.com/p1657257
Samira Hajipuor; Hossein Barani; Hassan Yeganeh ; Ahmad Abdei Sarvestani. "Factors Affecting Herders Migration Time to Summer Rangelands (Case Study: Kouhdasht Rangelands, Lorestan Province, Iran)", Journal of Rangeland Science, 7, 3, 2017, 199-209. magiran.com/p1657257
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال