ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شمس الله سراج ، حسن رهبر، سید یحیی یثربی، (1395). نقد روش شناختی جایگاه دین در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا، فصلنامه نقد و نظر، 21(3)، 124-144. magiran.com/p1657303
Shamsollah Seraj , Hassan Rahbar, Yahya Yasrebi, (2016). A Methodological Criticism of the Place of Religion in the Evaluation of the Philosophical Methodology of Mulla Sadra, Journal of Philosophy & Theology, 21(3), 124-144. magiran.com/p1657303
شمس الله سراج ، حسن رهبر، سید یحیی یثربی، نقد روش شناختی جایگاه دین در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا. فصلنامه نقد و نظر، 1395؛ 21(3): 124-144. magiran.com/p1657303
Shamsollah Seraj , Hassan Rahbar, Yahya Yasrebi, A Methodological Criticism of the Place of Religion in the Evaluation of the Philosophical Methodology of Mulla Sadra, Journal of Philosophy & Theology, 2016; 21(3): 124-144. magiran.com/p1657303
شمس الله سراج ، حسن رهبر، سید یحیی یثربی، "نقد روش شناختی جایگاه دین در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا"، فصلنامه نقد و نظر 21، شماره 3 (1395): 124-144. magiran.com/p1657303
Shamsollah Seraj , Hassan Rahbar, Yahya Yasrebi, "A Methodological Criticism of the Place of Religion in the Evaluation of the Philosophical Methodology of Mulla Sadra", Journal of Philosophy & Theology 21, no.3 (2016): 124-144. magiran.com/p1657303
شمس الله سراج ، حسن رهبر، سید یحیی یثربی، (1395). 'نقد روش شناختی جایگاه دین در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا'، فصلنامه نقد و نظر، 21(3)، صص.124-144. magiran.com/p1657303
Shamsollah Seraj , Hassan Rahbar, Yahya Yasrebi, (2016). 'A Methodological Criticism of the Place of Religion in the Evaluation of the Philosophical Methodology of Mulla Sadra', Journal of Philosophy & Theology, 21(3), pp.124-144. magiran.com/p1657303
شمس الله سراج ؛ حسن رهبر؛ سید یحیی یثربی. "نقد روش شناختی جایگاه دین در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا". فصلنامه نقد و نظر، 21 ،3 ، 1395، 124-144. magiran.com/p1657303
Shamsollah Seraj ; Hassan Rahbar; Yahya Yasrebi. "A Methodological Criticism of the Place of Religion in the Evaluation of the Philosophical Methodology of Mulla Sadra", Journal of Philosophy & Theology, 21, 3, 2016, 124-144. magiran.com/p1657303
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال