ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه دارابی تبار، سیدعلی اکبر هدایتی، امیرپرویز سلاطی، سید حسین حسینی فر، (1395). بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 13(55)، 2021-2028. magiran.com/p1657838
Darabitabarf., Hedayatia., Salatia., Hosseinifar, H, (2017). Effect of dietary supplementation vitamin C in liver tissue destruction rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the face of nano-zinc oxide, Journal of Comparative Pathobiology, 13(55), 2021-2028. magiran.com/p1657838
فاطمه دارابی تبار، سیدعلی اکبر هدایتی، امیرپرویز سلاطی، سید حسین حسینی فر، بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی. فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 1395؛ 13(55): 2021-2028. magiran.com/p1657838
Darabitabarf., Hedayatia., Salatia., Hosseinifar, H, Effect of dietary supplementation vitamin C in liver tissue destruction rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the face of nano-zinc oxide, Journal of Comparative Pathobiology, 2017; 13(55): 2021-2028. magiran.com/p1657838
فاطمه دارابی تبار، سیدعلی اکبر هدایتی، امیرپرویز سلاطی، سید حسین حسینی فر، "بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی"، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 13، شماره 55 (1395): 2021-2028. magiran.com/p1657838
Darabitabarf., Hedayatia., Salatia., Hosseinifar, H, "Effect of dietary supplementation vitamin C in liver tissue destruction rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the face of nano-zinc oxide", Journal of Comparative Pathobiology 13, no.55 (2017): 2021-2028. magiran.com/p1657838
فاطمه دارابی تبار، سیدعلی اکبر هدایتی، امیرپرویز سلاطی، سید حسین حسینی فر، (1395). 'بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی'، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 13(55)، صص.2021-2028. magiran.com/p1657838
Darabitabarf., Hedayatia., Salatia., Hosseinifar, H, (2017). 'Effect of dietary supplementation vitamin C in liver tissue destruction rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the face of nano-zinc oxide', Journal of Comparative Pathobiology, 13(55), pp.2021-2028. magiran.com/p1657838
فاطمه دارابی تبار؛ سیدعلی اکبر هدایتی؛ امیرپرویز سلاطی؛ سید حسین حسینی فر. "بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی". فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 13 ،55 ، 1395، 2021-2028. magiran.com/p1657838
Darabitabarf.; Hedayatia.; Salatia.; Hosseinifar; H. "Effect of dietary supplementation vitamin C in liver tissue destruction rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the face of nano-zinc oxide", Journal of Comparative Pathobiology, 13, 55, 2017, 2021-2028. magiran.com/p1657838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال