ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه مجیبیان، آمنه خدیور، (1395). طراحی مدل قیمت‎گذاری محصول در خوشه‏ های صنعتی با استفاده از مفهوم نظریه بازی ها (مطالعه موردی: خوشه ‎سنگ استان تهران)، نشریه مدیریت صنعتی، 8(21)، 263-286. magiran.com/p1657986
Fatemeh Mojibian, Ameneh Khadivar, (2016). Product Pricing Model in Industrial Clusters Using Game Theory Approach ((Case Study: Stone Cluster in Tehran)), Journal of Industrial Management, 8(21), 263-286. magiran.com/p1657986
فاطمه مجیبیان، آمنه خدیور، طراحی مدل قیمت‎گذاری محصول در خوشه‏ های صنعتی با استفاده از مفهوم نظریه بازی ها (مطالعه موردی: خوشه ‎سنگ استان تهران). نشریه مدیریت صنعتی، 1395؛ 8(21): 263-286. magiran.com/p1657986
Fatemeh Mojibian, Ameneh Khadivar, Product Pricing Model in Industrial Clusters Using Game Theory Approach ((Case Study: Stone Cluster in Tehran)), Journal of Industrial Management, 2016; 8(21): 263-286. magiran.com/p1657986
فاطمه مجیبیان، آمنه خدیور، "طراحی مدل قیمت‎گذاری محصول در خوشه‏ های صنعتی با استفاده از مفهوم نظریه بازی ها (مطالعه موردی: خوشه ‎سنگ استان تهران)"، نشریه مدیریت صنعتی 8، شماره 21 (1395): 263-286. magiran.com/p1657986
Fatemeh Mojibian, Ameneh Khadivar, "Product Pricing Model in Industrial Clusters Using Game Theory Approach ((Case Study: Stone Cluster in Tehran))", Journal of Industrial Management 8, no.21 (2016): 263-286. magiran.com/p1657986
فاطمه مجیبیان، آمنه خدیور، (1395). 'طراحی مدل قیمت‎گذاری محصول در خوشه‏ های صنعتی با استفاده از مفهوم نظریه بازی ها (مطالعه موردی: خوشه ‎سنگ استان تهران)'، نشریه مدیریت صنعتی، 8(21)، صص.263-286. magiran.com/p1657986
Fatemeh Mojibian, Ameneh Khadivar, (2016). 'Product Pricing Model in Industrial Clusters Using Game Theory Approach ((Case Study: Stone Cluster in Tehran))', Journal of Industrial Management, 8(21), pp.263-286. magiran.com/p1657986
فاطمه مجیبیان؛ آمنه خدیور. "طراحی مدل قیمت‎گذاری محصول در خوشه‏ های صنعتی با استفاده از مفهوم نظریه بازی ها (مطالعه موردی: خوشه ‎سنگ استان تهران)". نشریه مدیریت صنعتی، 8 ،21 ، 1395، 263-286. magiran.com/p1657986
Fatemeh Mojibian; Ameneh Khadivar. "Product Pricing Model in Industrial Clusters Using Game Theory Approach ((Case Study: Stone Cluster in Tehran))", Journal of Industrial Management, 8, 21, 2016, 263-286. magiran.com/p1657986
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال