ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
توحید فیروزان سرنقی، وحید رضایی تبار، فائزه نیری، (1394). ارزیابی روابط بین شاخص های بهره وری نیروی انسانی و دستمزد، در کارگاه های بزرگ صنعتی مبتنی بر الگوریتم های فرا ابتکاری و شبکه های بیزی، فصلنامه مهندسی تصمیم، 1(3)، 109-146. magiran.com/p1658300
Tohid Firoozan Sarnaghi, Vahid Rezaei Tabar, Faezeh Nayyeri, (2015). Evaluate Relationship between Index of Labor Productivity and Wages in the Big Industrial Workhouse, based on Metaheuristic algorithms and Bayesian Networks, Journal of Decision Engineering, 1(3), 109-146. magiran.com/p1658300
توحید فیروزان سرنقی، وحید رضایی تبار، فائزه نیری، ارزیابی روابط بین شاخص های بهره وری نیروی انسانی و دستمزد، در کارگاه های بزرگ صنعتی مبتنی بر الگوریتم های فرا ابتکاری و شبکه های بیزی. فصلنامه مهندسی تصمیم، 1394؛ 1(3): 109-146. magiran.com/p1658300
Tohid Firoozan Sarnaghi, Vahid Rezaei Tabar, Faezeh Nayyeri, Evaluate Relationship between Index of Labor Productivity and Wages in the Big Industrial Workhouse, based on Metaheuristic algorithms and Bayesian Networks, Journal of Decision Engineering, 2015; 1(3): 109-146. magiran.com/p1658300
توحید فیروزان سرنقی، وحید رضایی تبار، فائزه نیری، "ارزیابی روابط بین شاخص های بهره وری نیروی انسانی و دستمزد، در کارگاه های بزرگ صنعتی مبتنی بر الگوریتم های فرا ابتکاری و شبکه های بیزی"، فصلنامه مهندسی تصمیم 1، شماره 3 (1394): 109-146. magiran.com/p1658300
Tohid Firoozan Sarnaghi, Vahid Rezaei Tabar, Faezeh Nayyeri, "Evaluate Relationship between Index of Labor Productivity and Wages in the Big Industrial Workhouse, based on Metaheuristic algorithms and Bayesian Networks", Journal of Decision Engineering 1, no.3 (2015): 109-146. magiran.com/p1658300
توحید فیروزان سرنقی، وحید رضایی تبار، فائزه نیری، (1394). 'ارزیابی روابط بین شاخص های بهره وری نیروی انسانی و دستمزد، در کارگاه های بزرگ صنعتی مبتنی بر الگوریتم های فرا ابتکاری و شبکه های بیزی'، فصلنامه مهندسی تصمیم، 1(3)، صص.109-146. magiran.com/p1658300
Tohid Firoozan Sarnaghi, Vahid Rezaei Tabar, Faezeh Nayyeri, (2015). 'Evaluate Relationship between Index of Labor Productivity and Wages in the Big Industrial Workhouse, based on Metaheuristic algorithms and Bayesian Networks', Journal of Decision Engineering, 1(3), pp.109-146. magiran.com/p1658300
توحید فیروزان سرنقی؛ وحید رضایی تبار؛ فائزه نیری. "ارزیابی روابط بین شاخص های بهره وری نیروی انسانی و دستمزد، در کارگاه های بزرگ صنعتی مبتنی بر الگوریتم های فرا ابتکاری و شبکه های بیزی". فصلنامه مهندسی تصمیم، 1 ،3 ، 1394، 109-146. magiran.com/p1658300
Tohid Firoozan Sarnaghi; Vahid Rezaei Tabar; Faezeh Nayyeri. "Evaluate Relationship between Index of Labor Productivity and Wages in the Big Industrial Workhouse, based on Metaheuristic algorithms and Bayesian Networks", Journal of Decision Engineering, 1, 3, 2015, 109-146. magiran.com/p1658300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال