ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین میرزایی، مجید فشاری، فخرالدین هاشمی وند، (1394). طراحی نظام پرداخت مزد با تاکید برافزایش سهم مزد از بهره وری مطالعه موردی: کارگاه های بالای 50 نفرکارگر استان اردبیل-ایران، فصلنامه مهندسی تصمیم، 1(3)، 87-108. magiran.com/p1658302
Hossein Mirzaei, Majid Feshari, Fakhreddin Hashemivand, (2015). Designing a Wage payment system emphasizing at increasing the role of wage in productivity in companies with more than 50 workers in Ardebil province-Iran, Journal of Decision Engineering, 1(3), 87-108. magiran.com/p1658302
حسین میرزایی، مجید فشاری، فخرالدین هاشمی وند، طراحی نظام پرداخت مزد با تاکید برافزایش سهم مزد از بهره وری مطالعه موردی: کارگاه های بالای 50 نفرکارگر استان اردبیل-ایران. فصلنامه مهندسی تصمیم، 1394؛ 1(3): 87-108. magiran.com/p1658302
Hossein Mirzaei, Majid Feshari, Fakhreddin Hashemivand, Designing a Wage payment system emphasizing at increasing the role of wage in productivity in companies with more than 50 workers in Ardebil province-Iran, Journal of Decision Engineering, 2015; 1(3): 87-108. magiran.com/p1658302
حسین میرزایی، مجید فشاری، فخرالدین هاشمی وند، "طراحی نظام پرداخت مزد با تاکید برافزایش سهم مزد از بهره وری مطالعه موردی: کارگاه های بالای 50 نفرکارگر استان اردبیل-ایران"، فصلنامه مهندسی تصمیم 1، شماره 3 (1394): 87-108. magiran.com/p1658302
Hossein Mirzaei, Majid Feshari, Fakhreddin Hashemivand, "Designing a Wage payment system emphasizing at increasing the role of wage in productivity in companies with more than 50 workers in Ardebil province-Iran", Journal of Decision Engineering 1, no.3 (2015): 87-108. magiran.com/p1658302
حسین میرزایی، مجید فشاری، فخرالدین هاشمی وند، (1394). 'طراحی نظام پرداخت مزد با تاکید برافزایش سهم مزد از بهره وری مطالعه موردی: کارگاه های بالای 50 نفرکارگر استان اردبیل-ایران'، فصلنامه مهندسی تصمیم، 1(3)، صص.87-108. magiran.com/p1658302
Hossein Mirzaei, Majid Feshari, Fakhreddin Hashemivand, (2015). 'Designing a Wage payment system emphasizing at increasing the role of wage in productivity in companies with more than 50 workers in Ardebil province-Iran', Journal of Decision Engineering, 1(3), pp.87-108. magiran.com/p1658302
حسین میرزایی؛ مجید فشاری؛ فخرالدین هاشمی وند. "طراحی نظام پرداخت مزد با تاکید برافزایش سهم مزد از بهره وری مطالعه موردی: کارگاه های بالای 50 نفرکارگر استان اردبیل-ایران". فصلنامه مهندسی تصمیم، 1 ،3 ، 1394، 87-108. magiran.com/p1658302
Hossein Mirzaei; Majid Feshari; Fakhreddin Hashemivand. "Designing a Wage payment system emphasizing at increasing the role of wage in productivity in companies with more than 50 workers in Ardebil province-Iran", Journal of Decision Engineering, 1, 3, 2015, 87-108. magiran.com/p1658302
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال