ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی، لعیا الفت، سعید دولابی، (1394). انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی)، فصلنامه مهندسی تصمیم، 1(3)، 7-38. magiran.com/p1658308
Seyed Mohammad Ali Khatami Firouz Abadi, Laaya Olfat, Saeed Doulabi, (2015). Select suppliers on sustainable supply chain using fuzzy multi-criteria decision-making techniques (Case study: parts manufacturing industry), Journal of Decision Engineering, 1(3), 7-38. magiran.com/p1658308
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی، لعیا الفت، سعید دولابی، انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی). فصلنامه مهندسی تصمیم، 1394؛ 1(3): 7-38. magiran.com/p1658308
Seyed Mohammad Ali Khatami Firouz Abadi, Laaya Olfat, Saeed Doulabi, Select suppliers on sustainable supply chain using fuzzy multi-criteria decision-making techniques (Case study: parts manufacturing industry), Journal of Decision Engineering, 2015; 1(3): 7-38. magiran.com/p1658308
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی، لعیا الفت، سعید دولابی، "انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی)"، فصلنامه مهندسی تصمیم 1، شماره 3 (1394): 7-38. magiran.com/p1658308
Seyed Mohammad Ali Khatami Firouz Abadi, Laaya Olfat, Saeed Doulabi, "Select suppliers on sustainable supply chain using fuzzy multi-criteria decision-making techniques (Case study: parts manufacturing industry)", Journal of Decision Engineering 1, no.3 (2015): 7-38. magiran.com/p1658308
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی، لعیا الفت، سعید دولابی، (1394). 'انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی)'، فصلنامه مهندسی تصمیم، 1(3)، صص.7-38. magiran.com/p1658308
Seyed Mohammad Ali Khatami Firouz Abadi, Laaya Olfat, Saeed Doulabi, (2015). 'Select suppliers on sustainable supply chain using fuzzy multi-criteria decision-making techniques (Case study: parts manufacturing industry)', Journal of Decision Engineering, 1(3), pp.7-38. magiran.com/p1658308
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ لعیا الفت؛ سعید دولابی. "انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی)". فصلنامه مهندسی تصمیم، 1 ،3 ، 1394، 7-38. magiran.com/p1658308
Seyed Mohammad Ali Khatami Firouz Abadi; Laaya Olfat; Saeed Doulabi. "Select suppliers on sustainable supply chain using fuzzy multi-criteria decision-making techniques (Case study: parts manufacturing industry)", Journal of Decision Engineering, 1, 3, 2015, 7-38. magiran.com/p1658308
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال