ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا عرب عامری، کورش شیرانی، امیرحسین حلبیان، (1395). ارزیابی توانایی پیش بینی مدل های آماری و لجستیک برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه ونک)، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9(32)، 123-140. magiran.com/p1659604
Alireza Arab Ameri , Koorosh Shirani, Amir Hosein Halabiyan, (2016). Evaluation of prediction capability of the Statistical and Logestic models for mapping landslide susceptibility (Case Study: Vanakbasin), Journal of Physical Geography, 9(32), 123-140. magiran.com/p1659604
علیرضا عرب عامری، کورش شیرانی، امیرحسین حلبیان، ارزیابی توانایی پیش بینی مدل های آماری و لجستیک برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه ونک). فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1395؛ 9(32): 123-140. magiran.com/p1659604
Alireza Arab Ameri , Koorosh Shirani, Amir Hosein Halabiyan, Evaluation of prediction capability of the Statistical and Logestic models for mapping landslide susceptibility (Case Study: Vanakbasin), Journal of Physical Geography, 2016; 9(32): 123-140. magiran.com/p1659604
علیرضا عرب عامری، کورش شیرانی، امیرحسین حلبیان، "ارزیابی توانایی پیش بینی مدل های آماری و لجستیک برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه ونک)"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 9، شماره 32 (1395): 123-140. magiran.com/p1659604
Alireza Arab Ameri , Koorosh Shirani, Amir Hosein Halabiyan, "Evaluation of prediction capability of the Statistical and Logestic models for mapping landslide susceptibility (Case Study: Vanakbasin)", Journal of Physical Geography 9, no.32 (2016): 123-140. magiran.com/p1659604
علیرضا عرب عامری، کورش شیرانی، امیرحسین حلبیان، (1395). 'ارزیابی توانایی پیش بینی مدل های آماری و لجستیک برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه ونک)'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9(32)، صص.123-140. magiran.com/p1659604
Alireza Arab Ameri , Koorosh Shirani, Amir Hosein Halabiyan, (2016). 'Evaluation of prediction capability of the Statistical and Logestic models for mapping landslide susceptibility (Case Study: Vanakbasin)', Journal of Physical Geography, 9(32), pp.123-140. magiran.com/p1659604
علیرضا عرب عامری؛ کورش شیرانی؛ امیرحسین حلبیان. "ارزیابی توانایی پیش بینی مدل های آماری و لجستیک برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه ونک)". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9 ،32 ، 1395، 123-140. magiran.com/p1659604
Alireza Arab Ameri ; Koorosh Shirani; Amir Hosein Halabiyan. "Evaluation of prediction capability of the Statistical and Logestic models for mapping landslide susceptibility (Case Study: Vanakbasin)", Journal of Physical Geography, 9, 32, 2016, 123-140. magiran.com/p1659604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال