ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شکور ، علی شمس الدینی، لیلا توکلی، (1395). نقش عوامل ژئوموفولوژیک در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی: بخش میمند- فارس)، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9(32)، 17-34. magiran.com/p1659613
Ali Shakor , Ali Shamsodini, Leila Tavakoli, (2016). Role in the Physical Development of Cities using GIS Software(Case Study: City of Mymand-Fars), Journal of Physical Geography, 9(32), 17-34. magiran.com/p1659613
علی شکور ، علی شمس الدینی، لیلا توکلی، نقش عوامل ژئوموفولوژیک در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی: بخش میمند- فارس). فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1395؛ 9(32): 17-34. magiran.com/p1659613
Ali Shakor , Ali Shamsodini, Leila Tavakoli, Role in the Physical Development of Cities using GIS Software(Case Study: City of Mymand-Fars), Journal of Physical Geography, 2016; 9(32): 17-34. magiran.com/p1659613
علی شکور ، علی شمس الدینی، لیلا توکلی، "نقش عوامل ژئوموفولوژیک در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی: بخش میمند- فارس)"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 9، شماره 32 (1395): 17-34. magiran.com/p1659613
Ali Shakor , Ali Shamsodini, Leila Tavakoli, "Role in the Physical Development of Cities using GIS Software(Case Study: City of Mymand-Fars)", Journal of Physical Geography 9, no.32 (2016): 17-34. magiran.com/p1659613
علی شکور ، علی شمس الدینی، لیلا توکلی، (1395). 'نقش عوامل ژئوموفولوژیک در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی: بخش میمند- فارس)'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9(32)، صص.17-34. magiran.com/p1659613
Ali Shakor , Ali Shamsodini, Leila Tavakoli, (2016). 'Role in the Physical Development of Cities using GIS Software(Case Study: City of Mymand-Fars)', Journal of Physical Geography, 9(32), pp.17-34. magiran.com/p1659613
علی شکور ؛ علی شمس الدینی؛ لیلا توکلی. "نقش عوامل ژئوموفولوژیک در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی: بخش میمند- فارس)". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9 ،32 ، 1395، 17-34. magiran.com/p1659613
Ali Shakor ; Ali Shamsodini; Leila Tavakoli. "Role in the Physical Development of Cities using GIS Software(Case Study: City of Mymand-Fars)", Journal of Physical Geography, 9, 32, 2016, 17-34. magiran.com/p1659613
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال