ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منوچهر خندابی، منوچهر کرمی ، قدرت الله روشنایی، فرید عزیزی جلیلیان، مسعود شجاعی، سید جلال بطحایی، حسین عرفانی، (1395). بررسی همه گیرشناختی سندروم شبه آنفلوانزا: توصیف موارد گزارش شده به نظام مراقبت دیده ور آنفلوآنزا در استان همدان طی سال های 1392 و 1393، مجله علوم پزشکی رازی، 23(151)، 113-121. magiran.com/p1659858
Manoochehr Khondabi, Manoochehrkarami , Roshanaei Ghodratollah, Farid Azizi Jalilian, Masood Shojaeian, Jalal Bathaei, Hossein Erfani, (2017). An Epidemiological study on influenza-like syndrome: Desciping reported cases to the influenza surveillance system in Hamadan province from 2013 to 2014, Razi Journal of Medical Sciences, 23(151), 113-121. magiran.com/p1659858
منوچهر خندابی، منوچهر کرمی ، قدرت الله روشنایی، فرید عزیزی جلیلیان، مسعود شجاعی، سید جلال بطحایی، حسین عرفانی، بررسی همه گیرشناختی سندروم شبه آنفلوانزا: توصیف موارد گزارش شده به نظام مراقبت دیده ور آنفلوآنزا در استان همدان طی سال های 1392 و 1393. مجله علوم پزشکی رازی، 1395؛ 23(151): 113-121. magiran.com/p1659858
Manoochehr Khondabi, Manoochehrkarami , Roshanaei Ghodratollah, Farid Azizi Jalilian, Masood Shojaeian, Jalal Bathaei, Hossein Erfani, An Epidemiological study on influenza-like syndrome: Desciping reported cases to the influenza surveillance system in Hamadan province from 2013 to 2014, Razi Journal of Medical Sciences, 2017; 23(151): 113-121. magiran.com/p1659858
منوچهر خندابی، منوچهر کرمی ، قدرت الله روشنایی، فرید عزیزی جلیلیان، مسعود شجاعی، سید جلال بطحایی، حسین عرفانی، "بررسی همه گیرشناختی سندروم شبه آنفلوانزا: توصیف موارد گزارش شده به نظام مراقبت دیده ور آنفلوآنزا در استان همدان طی سال های 1392 و 1393"، مجله علوم پزشکی رازی 23، شماره 151 (1395): 113-121. magiran.com/p1659858
Manoochehr Khondabi, Manoochehrkarami , Roshanaei Ghodratollah, Farid Azizi Jalilian, Masood Shojaeian, Jalal Bathaei, Hossein Erfani, "An Epidemiological study on influenza-like syndrome: Desciping reported cases to the influenza surveillance system in Hamadan province from 2013 to 2014", Razi Journal of Medical Sciences 23, no.151 (2017): 113-121. magiran.com/p1659858
منوچهر خندابی، منوچهر کرمی ، قدرت الله روشنایی، فرید عزیزی جلیلیان، مسعود شجاعی، سید جلال بطحایی، حسین عرفانی، (1395). 'بررسی همه گیرشناختی سندروم شبه آنفلوانزا: توصیف موارد گزارش شده به نظام مراقبت دیده ور آنفلوآنزا در استان همدان طی سال های 1392 و 1393'، مجله علوم پزشکی رازی، 23(151)، صص.113-121. magiran.com/p1659858
Manoochehr Khondabi, Manoochehrkarami , Roshanaei Ghodratollah, Farid Azizi Jalilian, Masood Shojaeian, Jalal Bathaei, Hossein Erfani, (2017). 'An Epidemiological study on influenza-like syndrome: Desciping reported cases to the influenza surveillance system in Hamadan province from 2013 to 2014', Razi Journal of Medical Sciences, 23(151), pp.113-121. magiran.com/p1659858
منوچهر خندابی؛ منوچهر کرمی ؛ قدرت الله روشنایی؛ فرید عزیزی جلیلیان؛ مسعود شجاعی؛ سید جلال بطحایی؛ حسین عرفانی. "بررسی همه گیرشناختی سندروم شبه آنفلوانزا: توصیف موارد گزارش شده به نظام مراقبت دیده ور آنفلوآنزا در استان همدان طی سال های 1392 و 1393". مجله علوم پزشکی رازی، 23 ،151 ، 1395، 113-121. magiran.com/p1659858
Manoochehr Khondabi; Manoochehrkarami ; Roshanaei Ghodratollah; Farid Azizi Jalilian; Masood Shojaeian; Jalal Bathaei; Hossein Erfani. "An Epidemiological study on influenza-like syndrome: Desciping reported cases to the influenza surveillance system in Hamadan province from 2013 to 2014", Razi Journal of Medical Sciences, 23, 151, 2017, 113-121. magiran.com/p1659858
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال