ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا راهب، احمد حیدری، شهلا محمودی، (1395). شرایط زیست اقلیمی و نقش آن در تشکیل کربن غیرآلی در خاک های توسعه یافته بر روی بازالت، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 23(5)، 47-65. magiran.com/p1659944
Ar Raheb, A. Heydari , Sh Mahmuodi, (2017). Bioclimatic condition and its effect on the genesis of inorganic carbon in soils developed on basalt, Water and Soil Conservation, 23(5), 47-65. magiran.com/p1659944
علیرضا راهب، احمد حیدری، شهلا محمودی، شرایط زیست اقلیمی و نقش آن در تشکیل کربن غیرآلی در خاک های توسعه یافته بر روی بازالت. نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 1395؛ 23(5): 47-65. magiran.com/p1659944
Ar Raheb, A. Heydari , Sh Mahmuodi, Bioclimatic condition and its effect on the genesis of inorganic carbon in soils developed on basalt, Water and Soil Conservation, 2017; 23(5): 47-65. magiran.com/p1659944
علیرضا راهب، احمد حیدری، شهلا محمودی، "شرایط زیست اقلیمی و نقش آن در تشکیل کربن غیرآلی در خاک های توسعه یافته بر روی بازالت"، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 23، شماره 5 (1395): 47-65. magiran.com/p1659944
Ar Raheb, A. Heydari , Sh Mahmuodi, "Bioclimatic condition and its effect on the genesis of inorganic carbon in soils developed on basalt", Water and Soil Conservation 23, no.5 (2017): 47-65. magiran.com/p1659944
علیرضا راهب، احمد حیدری، شهلا محمودی، (1395). 'شرایط زیست اقلیمی و نقش آن در تشکیل کربن غیرآلی در خاک های توسعه یافته بر روی بازالت'، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 23(5)، صص.47-65. magiran.com/p1659944
Ar Raheb, A. Heydari , Sh Mahmuodi, (2017). 'Bioclimatic condition and its effect on the genesis of inorganic carbon in soils developed on basalt', Water and Soil Conservation, 23(5), pp.47-65. magiran.com/p1659944
علیرضا راهب؛ احمد حیدری؛ شهلا محمودی. "شرایط زیست اقلیمی و نقش آن در تشکیل کربن غیرآلی در خاک های توسعه یافته بر روی بازالت". نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 23 ،5 ، 1395، 47-65. magiran.com/p1659944
Ar Raheb; A. Heydari ; Sh Mahmuodi. "Bioclimatic condition and its effect on the genesis of inorganic carbon in soils developed on basalt", Water and Soil Conservation, 23, 5, 2017, 47-65. magiran.com/p1659944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال