ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید امانپور، نبی الله حسیتی شه پریان، سعید ملکی، (1395). تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان شهر اهواز از خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 4(3)، 495-517. magiran.com/p1660016
Saeid Amanpour, Nabiollah Hosseini Shahpariyan , Saeed Maleki, (2016). The Spatial Analysis of Level Enjoyment of Ahvaz Metropolitan Areas From City Services With an Emphasis on Social Justice, Geographical Urban Planning Research, 4(3), 495-517. magiran.com/p1660016
سعید امانپور، نبی الله حسیتی شه پریان، سعید ملکی، تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان شهر اهواز از خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی. فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 1395؛ 4(3): 495-517. magiran.com/p1660016
Saeid Amanpour, Nabiollah Hosseini Shahpariyan , Saeed Maleki, The Spatial Analysis of Level Enjoyment of Ahvaz Metropolitan Areas From City Services With an Emphasis on Social Justice, Geographical Urban Planning Research, 2016; 4(3): 495-517. magiran.com/p1660016
سعید امانپور، نبی الله حسیتی شه پریان، سعید ملکی، "تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان شهر اهواز از خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی"، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 4، شماره 3 (1395): 495-517. magiran.com/p1660016
Saeid Amanpour, Nabiollah Hosseini Shahpariyan , Saeed Maleki, "The Spatial Analysis of Level Enjoyment of Ahvaz Metropolitan Areas From City Services With an Emphasis on Social Justice", Geographical Urban Planning Research 4, no.3 (2016): 495-517. magiran.com/p1660016
سعید امانپور، نبی الله حسیتی شه پریان، سعید ملکی، (1395). 'تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان شهر اهواز از خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی'، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 4(3)، صص.495-517. magiran.com/p1660016
Saeid Amanpour, Nabiollah Hosseini Shahpariyan , Saeed Maleki, (2016). 'The Spatial Analysis of Level Enjoyment of Ahvaz Metropolitan Areas From City Services With an Emphasis on Social Justice', Geographical Urban Planning Research, 4(3), pp.495-517. magiran.com/p1660016
سعید امانپور؛ نبی الله حسیتی شه پریان؛ سعید ملکی. "تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان شهر اهواز از خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی". فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 4 ،3 ، 1395، 495-517. magiran.com/p1660016
Saeid Amanpour; Nabiollah Hosseini Shahpariyan ; Saeed Maleki. "The Spatial Analysis of Level Enjoyment of Ahvaz Metropolitan Areas From City Services With an Emphasis on Social Justice", Geographical Urban Planning Research, 4, 3, 2016, 495-517. magiran.com/p1660016
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال