ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روناک محمدی، رضا راه چمنی، فرزاد قنبری، فریبا فریور، (1395). اثر روغن اسانسی نعناع و پونه بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند، مجله طب دامی ایران، 11(1)، 75-84. magiran.com/p1660034
Roonak Mohamadi, Reza Rahchamani , Farzad Ghanbari, Fariba Farivar, (2017). Peppermint and Pennyroyal Essential Oil Effect on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Sheep, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11(1), 75-84. magiran.com/p1660034
روناک محمدی، رضا راه چمنی، فرزاد قنبری، فریبا فریور، اثر روغن اسانسی نعناع و پونه بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند. مجله طب دامی ایران، 1395؛ 11(1): 75-84. magiran.com/p1660034
Roonak Mohamadi, Reza Rahchamani , Farzad Ghanbari, Fariba Farivar, Peppermint and Pennyroyal Essential Oil Effect on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Sheep, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2017; 11(1): 75-84. magiran.com/p1660034
روناک محمدی، رضا راه چمنی، فرزاد قنبری، فریبا فریور، "اثر روغن اسانسی نعناع و پونه بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند"، مجله طب دامی ایران 11، شماره 1 (1395): 75-84. magiran.com/p1660034
Roonak Mohamadi, Reza Rahchamani , Farzad Ghanbari, Fariba Farivar, "Peppermint and Pennyroyal Essential Oil Effect on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Sheep", Iranian Journal of Veterinary Medicine 11, no.1 (2017): 75-84. magiran.com/p1660034
روناک محمدی، رضا راه چمنی، فرزاد قنبری، فریبا فریور، (1395). 'اثر روغن اسانسی نعناع و پونه بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند'، مجله طب دامی ایران، 11(1)، صص.75-84. magiran.com/p1660034
Roonak Mohamadi, Reza Rahchamani , Farzad Ghanbari, Fariba Farivar, (2017). 'Peppermint and Pennyroyal Essential Oil Effect on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Sheep', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11(1), pp.75-84. magiran.com/p1660034
روناک محمدی؛ رضا راه چمنی؛ فرزاد قنبری؛ فریبا فریور. "اثر روغن اسانسی نعناع و پونه بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند". مجله طب دامی ایران، 11 ،1 ، 1395، 75-84. magiran.com/p1660034
Roonak Mohamadi; Reza Rahchamani ; Farzad Ghanbari; Fariba Farivar. "Peppermint and Pennyroyal Essential Oil Effect on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Sheep", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11, 1, 2017, 75-84. magiran.com/p1660034
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال