ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ابراهیمی پور، علیرضا رضازاده، سمیرا علیانی، علی خورسند وکیل زاده، سمیه فضائلی، مینا جعفری، آرزو شعبانی فر، مهدی یوسفی، (1395). بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزشهای نسبی بر وضعیت اقتصادی دپارتمان قلب: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ آموزشی، مجله پایش، 16(2)، 150. magiran.com/p1660085
Hosein Ebrahimipour, Alireza Rezazadeh, Samira Olyani, Ali Khorsand Vakilzadeh, Somayeh Fazaeli, Mina Jafari, Arezou Shabanifar, Mahdi Yusefi, (2017). Iran's Health System evolution and Tariff change on Cardiovascular Ward Performance of a Big Teaching Hospital, Payesh, 16(2), 150. magiran.com/p1660085
حسین ابراهیمی پور، علیرضا رضازاده، سمیرا علیانی، علی خورسند وکیل زاده، سمیه فضائلی، مینا جعفری، آرزو شعبانی فر، مهدی یوسفی، بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزشهای نسبی بر وضعیت اقتصادی دپارتمان قلب: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ آموزشی. مجله پایش، 1395؛ 16(2): 150. magiran.com/p1660085
Hosein Ebrahimipour, Alireza Rezazadeh, Samira Olyani, Ali Khorsand Vakilzadeh, Somayeh Fazaeli, Mina Jafari, Arezou Shabanifar, Mahdi Yusefi, Iran's Health System evolution and Tariff change on Cardiovascular Ward Performance of a Big Teaching Hospital, Payesh, 2017; 16(2): 150. magiran.com/p1660085
حسین ابراهیمی پور، علیرضا رضازاده، سمیرا علیانی، علی خورسند وکیل زاده، سمیه فضائلی، مینا جعفری، آرزو شعبانی فر، مهدی یوسفی، "بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزشهای نسبی بر وضعیت اقتصادی دپارتمان قلب: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ آموزشی"، مجله پایش 16، شماره 2 (1395): 150. magiran.com/p1660085
Hosein Ebrahimipour, Alireza Rezazadeh, Samira Olyani, Ali Khorsand Vakilzadeh, Somayeh Fazaeli, Mina Jafari, Arezou Shabanifar, Mahdi Yusefi, "Iran's Health System evolution and Tariff change on Cardiovascular Ward Performance of a Big Teaching Hospital", Payesh 16, no.2 (2017): 150. magiran.com/p1660085
حسین ابراهیمی پور، علیرضا رضازاده، سمیرا علیانی، علی خورسند وکیل زاده، سمیه فضائلی، مینا جعفری، آرزو شعبانی فر، مهدی یوسفی، (1395). 'بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزشهای نسبی بر وضعیت اقتصادی دپارتمان قلب: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ آموزشی'، مجله پایش، 16(2)، صص.150. magiran.com/p1660085
Hosein Ebrahimipour, Alireza Rezazadeh, Samira Olyani, Ali Khorsand Vakilzadeh, Somayeh Fazaeli, Mina Jafari, Arezou Shabanifar, Mahdi Yusefi, (2017). 'Iran's Health System evolution and Tariff change on Cardiovascular Ward Performance of a Big Teaching Hospital', Payesh, 16(2), pp.150. magiran.com/p1660085
حسین ابراهیمی پور؛ علیرضا رضازاده؛ سمیرا علیانی؛ علی خورسند وکیل زاده؛ سمیه فضائلی؛ مینا جعفری؛ آرزو شعبانی فر؛ مهدی یوسفی. "بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزشهای نسبی بر وضعیت اقتصادی دپارتمان قلب: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ آموزشی". مجله پایش، 16 ،2 ، 1395، 150. magiran.com/p1660085
Hosein Ebrahimipour; Alireza Rezazadeh; Samira Olyani; Ali Khorsand Vakilzadeh; Somayeh Fazaeli; Mina Jafari; Arezou Shabanifar; Mahdi Yusefi. "Iran's Health System evolution and Tariff change on Cardiovascular Ward Performance of a Big Teaching Hospital", Payesh, 16, 2, 2017, 150. magiran.com/p1660085
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال