ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره محمدزاده، سعید مرتضوی، یعقوب مهارتی، (1395). اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 9(2)، 337-356. magiran.com/p1660540
Zohre Mohammadzade, Saeed Mortazavi , Yaghoob Maharati, (2016). The Effect of Entrepreneur s Perceived Fear on Personal and Business Performance in Small Manufacturing Firms in Gonabad, journal of Entrepreneurship Development, 9(2), 337-356. magiran.com/p1660540
زهره محمدزاده، سعید مرتضوی، یعقوب مهارتی، اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1395؛ 9(2): 337-356. magiran.com/p1660540
Zohre Mohammadzade, Saeed Mortazavi , Yaghoob Maharati, The Effect of Entrepreneur s Perceived Fear on Personal and Business Performance in Small Manufacturing Firms in Gonabad, journal of Entrepreneurship Development, 2016; 9(2): 337-356. magiran.com/p1660540
زهره محمدزاده، سعید مرتضوی، یعقوب مهارتی، "اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد"، فصلنامه توسعه کارآفرینی 9، شماره 2 (1395): 337-356. magiran.com/p1660540
Zohre Mohammadzade, Saeed Mortazavi , Yaghoob Maharati, "The Effect of Entrepreneur s Perceived Fear on Personal and Business Performance in Small Manufacturing Firms in Gonabad", journal of Entrepreneurship Development 9, no.2 (2016): 337-356. magiran.com/p1660540
زهره محمدزاده، سعید مرتضوی، یعقوب مهارتی، (1395). 'اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد'، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 9(2)، صص.337-356. magiran.com/p1660540
Zohre Mohammadzade, Saeed Mortazavi , Yaghoob Maharati, (2016). 'The Effect of Entrepreneur s Perceived Fear on Personal and Business Performance in Small Manufacturing Firms in Gonabad', journal of Entrepreneurship Development, 9(2), pp.337-356. magiran.com/p1660540
زهره محمدزاده؛ سعید مرتضوی؛ یعقوب مهارتی. "اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد". فصلنامه توسعه کارآفرینی، 9 ،2 ، 1395، 337-356. magiran.com/p1660540
Zohre Mohammadzade; Saeed Mortazavi ; Yaghoob Maharati. "The Effect of Entrepreneur s Perceived Fear on Personal and Business Performance in Small Manufacturing Firms in Gonabad", journal of Entrepreneurship Development, 9, 2, 2016, 337-356. magiran.com/p1660540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال