ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایران لک، احمد تمیم داری، (1395). بررسی تطبیقی ساختار مناظره و گفت و گوی قهرمانان در شاهنامه فردوسی، ایلیاد و ادیسه هومر (بر پایه برخی دستاورد های مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی با تکیه بر روش تحلیل گفتمان انتقادی)، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 4(2)، 133-175. magiran.com/p1661796
Iran Lak , Ahmad Tmymdary, (2016). A Comparative Study of debate and dialogue hero In Shahnameh, the Iliad and Homer Adiste (Based on the achievement of the American school of comparative literature to rely on the critical discourse), Comparative Literature Research, 4(2), 133-175. magiran.com/p1661796
ایران لک، احمد تمیم داری، بررسی تطبیقی ساختار مناظره و گفت و گوی قهرمانان در شاهنامه فردوسی، ایلیاد و ادیسه هومر (بر پایه برخی دستاورد های مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی با تکیه بر روش تحلیل گفتمان انتقادی). نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 1395؛ 4(2): 133-175. magiran.com/p1661796
Iran Lak , Ahmad Tmymdary, A Comparative Study of debate and dialogue hero In Shahnameh, the Iliad and Homer Adiste (Based on the achievement of the American school of comparative literature to rely on the critical discourse), Comparative Literature Research, 2016; 4(2): 133-175. magiran.com/p1661796
ایران لک، احمد تمیم داری، "بررسی تطبیقی ساختار مناظره و گفت و گوی قهرمانان در شاهنامه فردوسی، ایلیاد و ادیسه هومر (بر پایه برخی دستاورد های مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی با تکیه بر روش تحلیل گفتمان انتقادی)"، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی 4، شماره 2 (1395): 133-175. magiran.com/p1661796
Iran Lak , Ahmad Tmymdary, "A Comparative Study of debate and dialogue hero In Shahnameh, the Iliad and Homer Adiste (Based on the achievement of the American school of comparative literature to rely on the critical discourse)", Comparative Literature Research 4, no.2 (2016): 133-175. magiran.com/p1661796
ایران لک، احمد تمیم داری، (1395). 'بررسی تطبیقی ساختار مناظره و گفت و گوی قهرمانان در شاهنامه فردوسی، ایلیاد و ادیسه هومر (بر پایه برخی دستاورد های مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی با تکیه بر روش تحلیل گفتمان انتقادی)'، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 4(2)، صص.133-175. magiran.com/p1661796
Iran Lak , Ahmad Tmymdary, (2016). 'A Comparative Study of debate and dialogue hero In Shahnameh, the Iliad and Homer Adiste (Based on the achievement of the American school of comparative literature to rely on the critical discourse)', Comparative Literature Research, 4(2), pp.133-175. magiran.com/p1661796
ایران لک؛ احمد تمیم داری. "بررسی تطبیقی ساختار مناظره و گفت و گوی قهرمانان در شاهنامه فردوسی، ایلیاد و ادیسه هومر (بر پایه برخی دستاورد های مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی با تکیه بر روش تحلیل گفتمان انتقادی)". نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 4 ،2 ، 1395، 133-175. magiran.com/p1661796
Iran Lak ; Ahmad Tmymdary. "A Comparative Study of debate and dialogue hero In Shahnameh, the Iliad and Homer Adiste (Based on the achievement of the American school of comparative literature to rely on the critical discourse)", Comparative Literature Research, 4, 2, 2016, 133-175. magiran.com/p1661796
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال