ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مهدی زاده، نوید تقی زادگان کلانتری، (1395). برنامه ریزی تصادفی ریزشبکه جزیره ای در حضور سیستم ذخیره ساز هیدروژنی و برنامه پاسخ گویی بار، مجله مهندسی برق، 47(2)، 711-725. magiran.com/p1661827
A. Mehdizadeh, N. Taghizadegan Kalantari , (2017). A Stochastic Programing of Islanding Microgrid in the Presence of the Hydrogen Storage System and Demand Response Program, Journal of Electrical Engineering, 47(2), 711-725. magiran.com/p1661827
علی مهدی زاده، نوید تقی زادگان کلانتری، برنامه ریزی تصادفی ریزشبکه جزیره ای در حضور سیستم ذخیره ساز هیدروژنی و برنامه پاسخ گویی بار. مجله مهندسی برق، 1395؛ 47(2): 711-725. magiran.com/p1661827
A. Mehdizadeh, N. Taghizadegan Kalantari , A Stochastic Programing of Islanding Microgrid in the Presence of the Hydrogen Storage System and Demand Response Program, Journal of Electrical Engineering, 2017; 47(2): 711-725. magiran.com/p1661827
علی مهدی زاده، نوید تقی زادگان کلانتری، "برنامه ریزی تصادفی ریزشبکه جزیره ای در حضور سیستم ذخیره ساز هیدروژنی و برنامه پاسخ گویی بار"، مجله مهندسی برق 47، شماره 2 (1395): 711-725. magiran.com/p1661827
A. Mehdizadeh, N. Taghizadegan Kalantari , "A Stochastic Programing of Islanding Microgrid in the Presence of the Hydrogen Storage System and Demand Response Program", Journal of Electrical Engineering 47, no.2 (2017): 711-725. magiran.com/p1661827
علی مهدی زاده، نوید تقی زادگان کلانتری، (1395). 'برنامه ریزی تصادفی ریزشبکه جزیره ای در حضور سیستم ذخیره ساز هیدروژنی و برنامه پاسخ گویی بار'، مجله مهندسی برق، 47(2)، صص.711-725. magiran.com/p1661827
A. Mehdizadeh, N. Taghizadegan Kalantari , (2017). 'A Stochastic Programing of Islanding Microgrid in the Presence of the Hydrogen Storage System and Demand Response Program', Journal of Electrical Engineering, 47(2), pp.711-725. magiran.com/p1661827
علی مهدی زاده؛ نوید تقی زادگان کلانتری. "برنامه ریزی تصادفی ریزشبکه جزیره ای در حضور سیستم ذخیره ساز هیدروژنی و برنامه پاسخ گویی بار". مجله مهندسی برق، 47 ،2 ، 1395، 711-725. magiran.com/p1661827
A. Mehdizadeh; N. Taghizadegan Kalantari . "A Stochastic Programing of Islanding Microgrid in the Presence of the Hydrogen Storage System and Demand Response Program", Journal of Electrical Engineering, 47, 2, 2017, 711-725. magiran.com/p1661827
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال