ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا احمد امرجی، علی عشقی سردهی، (1395). تطبیق تصوف اسلامی و هندو در اشعار جامی، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 10(40)، 113-135. magiran.com/p1662025
Roya Ahmad Amarji, Ali Eshghi Sardehi, (2017). The Comparison of Islamic and Hindu Sufism in Jami's Poetry, Comparative Literature Studies, 10(40), 113-135. magiran.com/p1662025
رویا احمد امرجی، علی عشقی سردهی، تطبیق تصوف اسلامی و هندو در اشعار جامی. فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 1395؛ 10(40): 113-135. magiran.com/p1662025
Roya Ahmad Amarji, Ali Eshghi Sardehi, The Comparison of Islamic and Hindu Sufism in Jami's Poetry, Comparative Literature Studies, 2017; 10(40): 113-135. magiran.com/p1662025
رویا احمد امرجی، علی عشقی سردهی، "تطبیق تصوف اسلامی و هندو در اشعار جامی"، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی 10، شماره 40 (1395): 113-135. magiran.com/p1662025
Roya Ahmad Amarji, Ali Eshghi Sardehi, "The Comparison of Islamic and Hindu Sufism in Jami's Poetry", Comparative Literature Studies 10, no.40 (2017): 113-135. magiran.com/p1662025
رویا احمد امرجی، علی عشقی سردهی، (1395). 'تطبیق تصوف اسلامی و هندو در اشعار جامی'، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 10(40)، صص.113-135. magiran.com/p1662025
Roya Ahmad Amarji, Ali Eshghi Sardehi, (2017). 'The Comparison of Islamic and Hindu Sufism in Jami's Poetry', Comparative Literature Studies, 10(40), pp.113-135. magiran.com/p1662025
رویا احمد امرجی؛ علی عشقی سردهی. "تطبیق تصوف اسلامی و هندو در اشعار جامی". فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 10 ،40 ، 1395، 113-135. magiran.com/p1662025
Roya Ahmad Amarji; Ali Eshghi Sardehi. "The Comparison of Islamic and Hindu Sufism in Jami's Poetry", Comparative Literature Studies, 10, 40, 2017, 113-135. magiran.com/p1662025
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال