ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی براری رئیسی، حسین تکتبار فیروزجایی، (1395). بررسی و تحلیل تطبیقی مضامین زهد در دیوان منسوب به امام حسین(ع) و دیوان حافظ، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 10(40)، 97-112. magiran.com/p1662026
Morteza Barari Raesi, Hossein Taktabar Firouzjaei, (2017). Comparative Study and Analysis of Devotion Concepts in Imam Hossein - Related Divan and Hafez Divan, Comparative Literature Studies, 10(40), 97-112. magiran.com/p1662026
مرتضی براری رئیسی، حسین تکتبار فیروزجایی، بررسی و تحلیل تطبیقی مضامین زهد در دیوان منسوب به امام حسین(ع) و دیوان حافظ. فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 1395؛ 10(40): 97-112. magiran.com/p1662026
Morteza Barari Raesi, Hossein Taktabar Firouzjaei, Comparative Study and Analysis of Devotion Concepts in Imam Hossein - Related Divan and Hafez Divan, Comparative Literature Studies, 2017; 10(40): 97-112. magiran.com/p1662026
مرتضی براری رئیسی، حسین تکتبار فیروزجایی، "بررسی و تحلیل تطبیقی مضامین زهد در دیوان منسوب به امام حسین(ع) و دیوان حافظ"، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی 10، شماره 40 (1395): 97-112. magiran.com/p1662026
Morteza Barari Raesi, Hossein Taktabar Firouzjaei, "Comparative Study and Analysis of Devotion Concepts in Imam Hossein - Related Divan and Hafez Divan", Comparative Literature Studies 10, no.40 (2017): 97-112. magiran.com/p1662026
مرتضی براری رئیسی، حسین تکتبار فیروزجایی، (1395). 'بررسی و تحلیل تطبیقی مضامین زهد در دیوان منسوب به امام حسین(ع) و دیوان حافظ'، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 10(40)، صص.97-112. magiran.com/p1662026
Morteza Barari Raesi, Hossein Taktabar Firouzjaei, (2017). 'Comparative Study and Analysis of Devotion Concepts in Imam Hossein - Related Divan and Hafez Divan', Comparative Literature Studies, 10(40), pp.97-112. magiran.com/p1662026
مرتضی براری رئیسی؛ حسین تکتبار فیروزجایی. "بررسی و تحلیل تطبیقی مضامین زهد در دیوان منسوب به امام حسین(ع) و دیوان حافظ". فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 10 ،40 ، 1395، 97-112. magiran.com/p1662026
Morteza Barari Raesi; Hossein Taktabar Firouzjaei. "Comparative Study and Analysis of Devotion Concepts in Imam Hossein - Related Divan and Hafez Divan", Comparative Literature Studies, 10, 40, 2017, 97-112. magiran.com/p1662026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال