ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر مقدم متقی، پرویز احمدزاده، حلیمه زبرجد، (1395). بازتاب مضامین «نی نامه» مولانا در شعر معاصر عرب(با تکیه بر دیوان شش شاعر نام آور)، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 10(40)، 49-75. magiran.com/p1662028
Amir Moqaddam Mottaqi, Parviz Ahmadzadeh, Halimeh Zebarjad, (2017). The Reflection of Molana's The Song of the Reed on Arabic Contemporary (Emphasizing Six Famous Works), Comparative Literature Studies, 10(40), 49-75. magiran.com/p1662028
امیر مقدم متقی، پرویز احمدزاده، حلیمه زبرجد، بازتاب مضامین «نی نامه» مولانا در شعر معاصر عرب(با تکیه بر دیوان شش شاعر نام آور). فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 1395؛ 10(40): 49-75. magiran.com/p1662028
Amir Moqaddam Mottaqi, Parviz Ahmadzadeh, Halimeh Zebarjad, The Reflection of Molana's The Song of the Reed on Arabic Contemporary (Emphasizing Six Famous Works), Comparative Literature Studies, 2017; 10(40): 49-75. magiran.com/p1662028
امیر مقدم متقی، پرویز احمدزاده، حلیمه زبرجد، "بازتاب مضامین «نی نامه» مولانا در شعر معاصر عرب(با تکیه بر دیوان شش شاعر نام آور)"، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی 10، شماره 40 (1395): 49-75. magiran.com/p1662028
Amir Moqaddam Mottaqi, Parviz Ahmadzadeh, Halimeh Zebarjad, "The Reflection of Molana's The Song of the Reed on Arabic Contemporary (Emphasizing Six Famous Works)", Comparative Literature Studies 10, no.40 (2017): 49-75. magiran.com/p1662028
امیر مقدم متقی، پرویز احمدزاده، حلیمه زبرجد، (1395). 'بازتاب مضامین «نی نامه» مولانا در شعر معاصر عرب(با تکیه بر دیوان شش شاعر نام آور)'، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 10(40)، صص.49-75. magiran.com/p1662028
Amir Moqaddam Mottaqi, Parviz Ahmadzadeh, Halimeh Zebarjad, (2017). 'The Reflection of Molana's The Song of the Reed on Arabic Contemporary (Emphasizing Six Famous Works)', Comparative Literature Studies, 10(40), pp.49-75. magiran.com/p1662028
امیر مقدم متقی؛ پرویز احمدزاده؛ حلیمه زبرجد. "بازتاب مضامین «نی نامه» مولانا در شعر معاصر عرب(با تکیه بر دیوان شش شاعر نام آور)". فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 10 ،40 ، 1395، 49-75. magiran.com/p1662028
Amir Moqaddam Mottaqi; Parviz Ahmadzadeh; Halimeh Zebarjad. "The Reflection of Molana's The Song of the Reed on Arabic Contemporary (Emphasizing Six Famous Works)", Comparative Literature Studies, 10, 40, 2017, 49-75. magiran.com/p1662028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال