ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما مرزبان، مهشید معینی نایینی، سید حسین اردهالی، جابر حکمت یار ، علی امیر سوادکوهی، (1395). طراحی نظام مدیریت ایمنی بیمار با تکنیک FMEA در بخش مراقبت ویژه یک مطالعه موردی در بیمارستان لقمان حکیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، مجله بیمارستان، 16(1)، 81-91. magiran.com/p1662094
Dr. Sima Marzban, Mahshid Moeini Naini, Sayed Hossein Ardehali, Jaber Hekmatyar , Aliamir Savadkouhi, (2017). Planning the Patient Safety Management System Using Failure Mode and Effect Analysis in ICU Care: A Case Study in Loghman Hakim Hospital Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran city, Hospital, 16(1), 81-91. magiran.com/p1662094
سیما مرزبان، مهشید معینی نایینی، سید حسین اردهالی، جابر حکمت یار ، علی امیر سوادکوهی، طراحی نظام مدیریت ایمنی بیمار با تکنیک FMEA در بخش مراقبت ویژه یک مطالعه موردی در بیمارستان لقمان حکیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. مجله بیمارستان، 1395؛ 16(1): 81-91. magiran.com/p1662094
Dr. Sima Marzban, Mahshid Moeini Naini, Sayed Hossein Ardehali, Jaber Hekmatyar , Aliamir Savadkouhi, Planning the Patient Safety Management System Using Failure Mode and Effect Analysis in ICU Care: A Case Study in Loghman Hakim Hospital Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran city, Hospital, 2017; 16(1): 81-91. magiran.com/p1662094
سیما مرزبان، مهشید معینی نایینی، سید حسین اردهالی، جابر حکمت یار ، علی امیر سوادکوهی، "طراحی نظام مدیریت ایمنی بیمار با تکنیک FMEA در بخش مراقبت ویژه یک مطالعه موردی در بیمارستان لقمان حکیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران"، مجله بیمارستان 16، شماره 1 (1395): 81-91. magiran.com/p1662094
Dr. Sima Marzban, Mahshid Moeini Naini, Sayed Hossein Ardehali, Jaber Hekmatyar , Aliamir Savadkouhi, "Planning the Patient Safety Management System Using Failure Mode and Effect Analysis in ICU Care: A Case Study in Loghman Hakim Hospital Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran city", Hospital 16, no.1 (2017): 81-91. magiran.com/p1662094
سیما مرزبان، مهشید معینی نایینی، سید حسین اردهالی، جابر حکمت یار ، علی امیر سوادکوهی، (1395). 'طراحی نظام مدیریت ایمنی بیمار با تکنیک FMEA در بخش مراقبت ویژه یک مطالعه موردی در بیمارستان لقمان حکیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران'، مجله بیمارستان، 16(1)، صص.81-91. magiran.com/p1662094
Dr. Sima Marzban, Mahshid Moeini Naini, Sayed Hossein Ardehali, Jaber Hekmatyar , Aliamir Savadkouhi, (2017). 'Planning the Patient Safety Management System Using Failure Mode and Effect Analysis in ICU Care: A Case Study in Loghman Hakim Hospital Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran city', Hospital, 16(1), pp.81-91. magiran.com/p1662094
سیما مرزبان؛ مهشید معینی نایینی؛ سید حسین اردهالی؛ جابر حکمت یار ؛ علی امیر سوادکوهی. "طراحی نظام مدیریت ایمنی بیمار با تکنیک FMEA در بخش مراقبت ویژه یک مطالعه موردی در بیمارستان لقمان حکیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران". مجله بیمارستان، 16 ،1 ، 1395، 81-91. magiran.com/p1662094
Dr. Sima Marzban; Mahshid Moeini Naini; Sayed Hossein Ardehali; Jaber Hekmatyar ; Aliamir Savadkouhi. "Planning the Patient Safety Management System Using Failure Mode and Effect Analysis in ICU Care: A Case Study in Loghman Hakim Hospital Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran city", Hospital, 16, 1, 2017, 81-91. magiran.com/p1662094
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال