ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه بهرامیان، عاطفه ابوترابی، فاطمه زارع زاده ، تهمینه رضاییان، (1395). بررسی تاثیر کفی سفارشی ساخته شده با شیوه جدید بر میزان درد و عملکرد در زنان مبتلا به صافی کف پا انعطاف پذیر: مطالعه مقدماتی، فصلنامه توانبخشی، 17(4)، 318-325. magiran.com/p1662172
Fateme Bahramian, Atefeh Abootorabi, Fateme Zarezadeh , Tahmine Rezaeian, (2017). Research Paper: Effect of Custom-Molded Insole With New Technique on Pain and Function in Females With Flexible Flat Foot: A Pilot Study, Archives of Rehabilitation, 17(4), 318-325. magiran.com/p1662172
فاطمه بهرامیان، عاطفه ابوترابی، فاطمه زارع زاده ، تهمینه رضاییان، بررسی تاثیر کفی سفارشی ساخته شده با شیوه جدید بر میزان درد و عملکرد در زنان مبتلا به صافی کف پا انعطاف پذیر: مطالعه مقدماتی. فصلنامه توانبخشی، 1395؛ 17(4): 318-325. magiran.com/p1662172
Fateme Bahramian, Atefeh Abootorabi, Fateme Zarezadeh , Tahmine Rezaeian, Research Paper: Effect of Custom-Molded Insole With New Technique on Pain and Function in Females With Flexible Flat Foot: A Pilot Study, Archives of Rehabilitation, 2017; 17(4): 318-325. magiran.com/p1662172
فاطمه بهرامیان، عاطفه ابوترابی، فاطمه زارع زاده ، تهمینه رضاییان، "بررسی تاثیر کفی سفارشی ساخته شده با شیوه جدید بر میزان درد و عملکرد در زنان مبتلا به صافی کف پا انعطاف پذیر: مطالعه مقدماتی"، فصلنامه توانبخشی 17، شماره 4 (1395): 318-325. magiran.com/p1662172
Fateme Bahramian, Atefeh Abootorabi, Fateme Zarezadeh , Tahmine Rezaeian, "Research Paper: Effect of Custom-Molded Insole With New Technique on Pain and Function in Females With Flexible Flat Foot: A Pilot Study", Archives of Rehabilitation 17, no.4 (2017): 318-325. magiran.com/p1662172
فاطمه بهرامیان، عاطفه ابوترابی، فاطمه زارع زاده ، تهمینه رضاییان، (1395). 'بررسی تاثیر کفی سفارشی ساخته شده با شیوه جدید بر میزان درد و عملکرد در زنان مبتلا به صافی کف پا انعطاف پذیر: مطالعه مقدماتی'، فصلنامه توانبخشی، 17(4)، صص.318-325. magiran.com/p1662172
Fateme Bahramian, Atefeh Abootorabi, Fateme Zarezadeh , Tahmine Rezaeian, (2017). 'Research Paper: Effect of Custom-Molded Insole With New Technique on Pain and Function in Females With Flexible Flat Foot: A Pilot Study', Archives of Rehabilitation, 17(4), pp.318-325. magiran.com/p1662172
فاطمه بهرامیان؛ عاطفه ابوترابی؛ فاطمه زارع زاده ؛ تهمینه رضاییان. "بررسی تاثیر کفی سفارشی ساخته شده با شیوه جدید بر میزان درد و عملکرد در زنان مبتلا به صافی کف پا انعطاف پذیر: مطالعه مقدماتی". فصلنامه توانبخشی، 17 ،4 ، 1395، 318-325. magiran.com/p1662172
Fateme Bahramian; Atefeh Abootorabi; Fateme Zarezadeh ; Tahmine Rezaeian. "Research Paper: Effect of Custom-Molded Insole With New Technique on Pain and Function in Females With Flexible Flat Foot: A Pilot Study", Archives of Rehabilitation, 17, 4, 2017, 318-325. magiran.com/p1662172
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال