ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Nematollah Jonaidi Jafari, Mohammad Saeid Rezaee Zavareh , Javad Tavallaei Nosratabadi, Reza Ajudani, Mahdi Ramezani Binabaj, Hamidreza Karimi Sari, Morteza Izadi, Reza Ranjbar, Seyyed Mohammad Miri, Seyed Moayed Alavian, (2017). Occult Hepatitis B Infection in Hepatitis C Patients with Hematological Disorders, Jundishapur Journal of Microbiology, 10(2), 4. magiran.com/p1662228
Nematollah Jonaidi Jafari, Mohammad Saeid Rezaee Zavareh , Javad Tavallaei Nosratabadi, Reza Ajudani, Mahdi Ramezani Binabaj, Hamidreza Karimi Sari, Morteza Izadi, Reza Ranjbar, Seyyed Mohammad Miri, Seyed Moayed Alavian, Occult Hepatitis B Infection in Hepatitis C Patients with Hematological Disorders, Jundishapur Journal of Microbiology, 2017; 10(2): 4. magiran.com/p1662228
Nematollah Jonaidi Jafari, Mohammad Saeid Rezaee Zavareh , Javad Tavallaei Nosratabadi, Reza Ajudani, Mahdi Ramezani Binabaj, Hamidreza Karimi Sari, Morteza Izadi, Reza Ranjbar, Seyyed Mohammad Miri, Seyed Moayed Alavian, "Occult Hepatitis B Infection in Hepatitis C Patients with Hematological Disorders", Jundishapur Journal of Microbiology 10, no.2 (2017): 4. magiran.com/p1662228
Nematollah Jonaidi Jafari, Mohammad Saeid Rezaee Zavareh , Javad Tavallaei Nosratabadi, Reza Ajudani, Mahdi Ramezani Binabaj, Hamidreza Karimi Sari, Morteza Izadi, Reza Ranjbar, Seyyed Mohammad Miri, Seyed Moayed Alavian, (2017). 'Occult Hepatitis B Infection in Hepatitis C Patients with Hematological Disorders', Jundishapur Journal of Microbiology, 10(2), pp.4. magiran.com/p1662228
Nematollah Jonaidi Jafari; Mohammad Saeid Rezaee Zavareh ; Javad Tavallaei Nosratabadi; Reza Ajudani; Mahdi Ramezani Binabaj; Hamidreza Karimi Sari; Morteza Izadi; Reza Ranjbar; Seyyed Mohammad Miri; Seyed Moayed Alavian. "Occult Hepatitis B Infection in Hepatitis C Patients with Hematological Disorders", Jundishapur Journal of Microbiology, 10, 2, 2017, 4. magiran.com/p1662228
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال