ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهریار کوراوند، بهنام معتکف ایمانی، علی ماشااله کرمانی، (1395). طراحی و تحلیل عملکرد توربین کوچک باد با ایرفویل ترکیبی، نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 3(2)، 65-73. magiran.com/p1662238
Shahriar Kouravand, Behnam Moetakef Imani, Ali Mashaallah Kermani, (2017). Design and analysis of a small wind turbine with combined airfoil, , 3(2), 65-73. magiran.com/p1662238
شهریار کوراوند، بهنام معتکف ایمانی، علی ماشااله کرمانی، طراحی و تحلیل عملکرد توربین کوچک باد با ایرفویل ترکیبی. نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 1395؛ 3(2): 65-73. magiran.com/p1662238
Shahriar Kouravand, Behnam Moetakef Imani, Ali Mashaallah Kermani, Design and analysis of a small wind turbine with combined airfoil, , 2017; 3(2): 65-73. magiran.com/p1662238
شهریار کوراوند، بهنام معتکف ایمانی، علی ماشااله کرمانی، "طراحی و تحلیل عملکرد توربین کوچک باد با ایرفویل ترکیبی"، نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو 3، شماره 2 (1395): 65-73. magiran.com/p1662238
Shahriar Kouravand, Behnam Moetakef Imani, Ali Mashaallah Kermani, "Design and analysis of a small wind turbine with combined airfoil", 3, no.2 (2017): 65-73. magiran.com/p1662238
شهریار کوراوند، بهنام معتکف ایمانی، علی ماشااله کرمانی، (1395). 'طراحی و تحلیل عملکرد توربین کوچک باد با ایرفویل ترکیبی'، نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 3(2)، صص.65-73. magiran.com/p1662238
Shahriar Kouravand, Behnam Moetakef Imani, Ali Mashaallah Kermani, (2017). 'Design and analysis of a small wind turbine with combined airfoil', , 3(2), pp.65-73. magiran.com/p1662238
شهریار کوراوند؛ بهنام معتکف ایمانی؛ علی ماشااله کرمانی. "طراحی و تحلیل عملکرد توربین کوچک باد با ایرفویل ترکیبی". نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 3 ،2 ، 1395، 65-73. magiran.com/p1662238
Shahriar Kouravand; Behnam Moetakef Imani; Ali Mashaallah Kermani. "Design and analysis of a small wind turbine with combined airfoil", , 3, 2, 2017, 65-73. magiran.com/p1662238
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال