ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Fahimeh Ranjbar Kermani, Sedigheh Amini Kafi Abad, Kamran Mousavi Hosseini, Mahtab Maghsoudlu, Zohre Sharifi, Shahram Samiee, (2017). Evaluation of the Performance Characteristics of an In-House One Step TaqMan Real Time-Polymerase Chain Reaction Assay for Detection and Quantification of Hepatitis C Virus, Jundishapur Journal of Microbiology, 10(3), 8. magiran.com/p1662251
Fahimeh Ranjbar Kermani, Sedigheh Amini Kafi Abad, Kamran Mousavi Hosseini, Mahtab Maghsoudlu, Zohre Sharifi, Shahram Samiee, Evaluation of the Performance Characteristics of an In-House One Step TaqMan Real Time-Polymerase Chain Reaction Assay for Detection and Quantification of Hepatitis C Virus, Jundishapur Journal of Microbiology, 2017; 10(3): 8. magiran.com/p1662251
Fahimeh Ranjbar Kermani, Sedigheh Amini Kafi Abad, Kamran Mousavi Hosseini, Mahtab Maghsoudlu, Zohre Sharifi, Shahram Samiee, "Evaluation of the Performance Characteristics of an In-House One Step TaqMan Real Time-Polymerase Chain Reaction Assay for Detection and Quantification of Hepatitis C Virus", Jundishapur Journal of Microbiology 10, no.3 (2017): 8. magiran.com/p1662251
Fahimeh Ranjbar Kermani, Sedigheh Amini Kafi Abad, Kamran Mousavi Hosseini, Mahtab Maghsoudlu, Zohre Sharifi, Shahram Samiee, (2017). 'Evaluation of the Performance Characteristics of an In-House One Step TaqMan Real Time-Polymerase Chain Reaction Assay for Detection and Quantification of Hepatitis C Virus', Jundishapur Journal of Microbiology, 10(3), pp.8. magiran.com/p1662251
Fahimeh Ranjbar Kermani; Sedigheh Amini Kafi Abad; Kamran Mousavi Hosseini; Mahtab Maghsoudlu; Zohre Sharifi; Shahram Samiee. "Evaluation of the Performance Characteristics of an In-House One Step TaqMan Real Time-Polymerase Chain Reaction Assay for Detection and Quantification of Hepatitis C Virus", Jundishapur Journal of Microbiology, 10, 3, 2017, 8. magiran.com/p1662251
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال