ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز نامی، اسحق زکی پور رحیم آبادی، علی اصغر خانی پور، (1395). اثرات ضد اکسیداسیونی پوشش خوراکی آلژینات سدیم به همراه ویتامینC بر کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در خلال نگهداری در یخچال، نشریه علوم و فنون شیلات، 5(3)، 137-149. magiran.com/p1663047
Elnaz Nami , Eshagh Zakipour Rahimabadi, Ali Asghar Khanipour, (2016). Effect of antioxidant sodium alginate edible coatings containing vitamin C on rainbow trout fillets during refrigerated storage, Journal of Fisheries Science and Technology, 5(3), 137-149. magiran.com/p1663047
الناز نامی، اسحق زکی پور رحیم آبادی، علی اصغر خانی پور، اثرات ضد اکسیداسیونی پوشش خوراکی آلژینات سدیم به همراه ویتامینC بر کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در خلال نگهداری در یخچال. نشریه علوم و فنون شیلات، 1395؛ 5(3): 137-149. magiran.com/p1663047
Elnaz Nami , Eshagh Zakipour Rahimabadi, Ali Asghar Khanipour, Effect of antioxidant sodium alginate edible coatings containing vitamin C on rainbow trout fillets during refrigerated storage, Journal of Fisheries Science and Technology, 2016; 5(3): 137-149. magiran.com/p1663047
الناز نامی، اسحق زکی پور رحیم آبادی، علی اصغر خانی پور، "اثرات ضد اکسیداسیونی پوشش خوراکی آلژینات سدیم به همراه ویتامینC بر کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در خلال نگهداری در یخچال"، نشریه علوم و فنون شیلات 5، شماره 3 (1395): 137-149. magiran.com/p1663047
Elnaz Nami , Eshagh Zakipour Rahimabadi, Ali Asghar Khanipour, "Effect of antioxidant sodium alginate edible coatings containing vitamin C on rainbow trout fillets during refrigerated storage", Journal of Fisheries Science and Technology 5, no.3 (2016): 137-149. magiran.com/p1663047
الناز نامی، اسحق زکی پور رحیم آبادی، علی اصغر خانی پور، (1395). 'اثرات ضد اکسیداسیونی پوشش خوراکی آلژینات سدیم به همراه ویتامینC بر کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در خلال نگهداری در یخچال'، نشریه علوم و فنون شیلات، 5(3)، صص.137-149. magiran.com/p1663047
Elnaz Nami , Eshagh Zakipour Rahimabadi, Ali Asghar Khanipour, (2016). 'Effect of antioxidant sodium alginate edible coatings containing vitamin C on rainbow trout fillets during refrigerated storage', Journal of Fisheries Science and Technology, 5(3), pp.137-149. magiran.com/p1663047
الناز نامی؛ اسحق زکی پور رحیم آبادی؛ علی اصغر خانی پور. "اثرات ضد اکسیداسیونی پوشش خوراکی آلژینات سدیم به همراه ویتامینC بر کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در خلال نگهداری در یخچال". نشریه علوم و فنون شیلات، 5 ،3 ، 1395، 137-149. magiran.com/p1663047
Elnaz Nami ; Eshagh Zakipour Rahimabadi; Ali Asghar Khanipour. "Effect of antioxidant sodium alginate edible coatings containing vitamin C on rainbow trout fillets during refrigerated storage", Journal of Fisheries Science and Technology, 5, 3, 2016, 137-149. magiran.com/p1663047
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال