ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هوشنگ یادگاری، عیسی خمری، محمد سالاری، براتعلی فاخری، مریم رحیمی، فاطمه بیدرنامنی، (1395). تاثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32(6)، 1010-1025. magiran.com/p1663087
H. Yadegari , I. Khammari, M. Salari, B.A. Fakheri, M. Rahimi, F. Bidarnamani, (2017). Effects of different fertilizers and their combination on some quantitative and qualitative characteristics of milk thistle (Silybum marianum L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32(6), 1010-1025. magiran.com/p1663087
هوشنگ یادگاری، عیسی خمری، محمد سالاری، براتعلی فاخری، مریم رحیمی، فاطمه بیدرنامنی، تاثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1395؛ 32(6): 1010-1025. magiran.com/p1663087
H. Yadegari , I. Khammari, M. Salari, B.A. Fakheri, M. Rahimi, F. Bidarnamani, Effects of different fertilizers and their combination on some quantitative and qualitative characteristics of milk thistle (Silybum marianum L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2017; 32(6): 1010-1025. magiran.com/p1663087
هوشنگ یادگاری، عیسی خمری، محمد سالاری، براتعلی فاخری، مریم رحیمی، فاطمه بیدرنامنی، "تاثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 32، شماره 6 (1395): 1010-1025. magiran.com/p1663087
H. Yadegari , I. Khammari, M. Salari, B.A. Fakheri, M. Rahimi, F. Bidarnamani, "Effects of different fertilizers and their combination on some quantitative and qualitative characteristics of milk thistle (Silybum marianum L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 32, no.6 (2017): 1010-1025. magiran.com/p1663087
هوشنگ یادگاری، عیسی خمری، محمد سالاری، براتعلی فاخری، مریم رحیمی، فاطمه بیدرنامنی، (1395). 'تاثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32(6)، صص.1010-1025. magiran.com/p1663087
H. Yadegari , I. Khammari, M. Salari, B.A. Fakheri, M. Rahimi, F. Bidarnamani, (2017). 'Effects of different fertilizers and their combination on some quantitative and qualitative characteristics of milk thistle (Silybum marianum L.)', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32(6), pp.1010-1025. magiran.com/p1663087
هوشنگ یادگاری؛ عیسی خمری؛ محمد سالاری؛ براتعلی فاخری؛ مریم رحیمی؛ فاطمه بیدرنامنی. "تاثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32 ،6 ، 1395، 1010-1025. magiran.com/p1663087
H. Yadegari ; I. Khammari; M. Salari; B.A. Fakheri; M. Rahimi; F. Bidarnamani. "Effects of different fertilizers and their combination on some quantitative and qualitative characteristics of milk thistle (Silybum marianum L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32, 6, 2017, 1010-1025. magiran.com/p1663087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال