ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده میثاق جلالی، محمد راضی جلالی، بهمن مصلی نژاد، نیما برون، (1395). بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با هموگرام در سگ های خانگی شهرستان اهواز، فصلنامه دامپزشکی ایران، 12(53)، 21-30. magiran.com/p1663253
Seyedeh Misagh Jalali, Mohammad Razi Jalali, Bahman Mosallanejad, Nima Boroon, (2017). A study on serum Iron status and its correlation with hemogram in companion dogs in Ahvaz district, Iranian Veterinary Journal, 12(53), 21-30. magiran.com/p1663253
سیده میثاق جلالی، محمد راضی جلالی، بهمن مصلی نژاد، نیما برون، بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با هموگرام در سگ های خانگی شهرستان اهواز. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1395؛ 12(53): 21-30. magiran.com/p1663253
Seyedeh Misagh Jalali, Mohammad Razi Jalali, Bahman Mosallanejad, Nima Boroon, A study on serum Iron status and its correlation with hemogram in companion dogs in Ahvaz district, Iranian Veterinary Journal, 2017; 12(53): 21-30. magiran.com/p1663253
سیده میثاق جلالی، محمد راضی جلالی، بهمن مصلی نژاد، نیما برون، "بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با هموگرام در سگ های خانگی شهرستان اهواز"، فصلنامه دامپزشکی ایران 12، شماره 53 (1395): 21-30. magiran.com/p1663253
Seyedeh Misagh Jalali, Mohammad Razi Jalali, Bahman Mosallanejad, Nima Boroon, "A study on serum Iron status and its correlation with hemogram in companion dogs in Ahvaz district", Iranian Veterinary Journal 12, no.53 (2017): 21-30. magiran.com/p1663253
سیده میثاق جلالی، محمد راضی جلالی، بهمن مصلی نژاد، نیما برون، (1395). 'بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با هموگرام در سگ های خانگی شهرستان اهواز'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 12(53)، صص.21-30. magiran.com/p1663253
Seyedeh Misagh Jalali, Mohammad Razi Jalali, Bahman Mosallanejad, Nima Boroon, (2017). 'A study on serum Iron status and its correlation with hemogram in companion dogs in Ahvaz district', Iranian Veterinary Journal, 12(53), pp.21-30. magiran.com/p1663253
سیده میثاق جلالی؛ محمد راضی جلالی؛ بهمن مصلی نژاد؛ نیما برون. "بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با هموگرام در سگ های خانگی شهرستان اهواز". فصلنامه دامپزشکی ایران، 12 ،53 ، 1395، 21-30. magiran.com/p1663253
Seyedeh Misagh Jalali; Mohammad Razi Jalali; Bahman Mosallanejad; Nima Boroon. "A study on serum Iron status and its correlation with hemogram in companion dogs in Ahvaz district", Iranian Veterinary Journal, 12, 53, 2017, 21-30. magiran.com/p1663253
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال