ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه رحیمی پردنجانی، علی محمدزاده ابراهیمی، (1395). نقش میانجی گری انگیزش ایمنی در رابطه بین روش های مدیریت ایمنی و رفتارهای ناایمن، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 13(6)، 22-31. magiran.com/p1664179
T. Rahimi Pordanjani , A. Mohamadzade Ebrahimi, (2017). The mediating role of safety motivation in relationship between of safety management practices and unsafe behaviors, Iran Occupational Health, 13(6), 22-31. magiran.com/p1664179
طیبه رحیمی پردنجانی، علی محمدزاده ابراهیمی، نقش میانجی گری انگیزش ایمنی در رابطه بین روش های مدیریت ایمنی و رفتارهای ناایمن. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1395؛ 13(6): 22-31. magiran.com/p1664179
T. Rahimi Pordanjani , A. Mohamadzade Ebrahimi, The mediating role of safety motivation in relationship between of safety management practices and unsafe behaviors, Iran Occupational Health, 2017; 13(6): 22-31. magiran.com/p1664179
طیبه رحیمی پردنجانی، علی محمدزاده ابراهیمی، "نقش میانجی گری انگیزش ایمنی در رابطه بین روش های مدیریت ایمنی و رفتارهای ناایمن"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 13، شماره 6 (1395): 22-31. magiran.com/p1664179
T. Rahimi Pordanjani , A. Mohamadzade Ebrahimi, "The mediating role of safety motivation in relationship between of safety management practices and unsafe behaviors", Iran Occupational Health 13, no.6 (2017): 22-31. magiran.com/p1664179
طیبه رحیمی پردنجانی، علی محمدزاده ابراهیمی، (1395). 'نقش میانجی گری انگیزش ایمنی در رابطه بین روش های مدیریت ایمنی و رفتارهای ناایمن'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 13(6)، صص.22-31. magiran.com/p1664179
T. Rahimi Pordanjani , A. Mohamadzade Ebrahimi, (2017). 'The mediating role of safety motivation in relationship between of safety management practices and unsafe behaviors', Iran Occupational Health, 13(6), pp.22-31. magiran.com/p1664179
طیبه رحیمی پردنجانی؛ علی محمدزاده ابراهیمی. "نقش میانجی گری انگیزش ایمنی در رابطه بین روش های مدیریت ایمنی و رفتارهای ناایمن". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 13 ،6 ، 1395، 22-31. magiran.com/p1664179
T. Rahimi Pordanjani ; A. Mohamadzade Ebrahimi. "The mediating role of safety motivation in relationship between of safety management practices and unsafe behaviors", Iran Occupational Health, 13, 6, 2017, 22-31. magiran.com/p1664179
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال